Förskolans öppettider

Förskolan öppnar vardagar klockan 6:30 och stänger klockan 17:30.
Med de här öppettiderna så har vi möjlighet att ha bättre personaltäthet under de tider det är som mest beläggning på förskolan. När behov finns ändrar vi öppettiden.

Barnets närvarotider

Det är vårdnadshavarens arbete-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema. Verksamheten och pedagogernas tjänstgöringstider planeras efter barnens närvaro, därför är det mycket viktigt att förskolan alltid känner till de tider som gäller för barnet.
Under semestern ska barnen vara lediga.

Tyra-appen

Vi använder oss av ”Tyra-appen” där man registrerar närvaro, frånvaro, schema,
dokumentationer mm. Ni som vårdnadshavare får en inbjudan och går in och godkänner den och fyller i era uppgifter. Vi får då en notis när det är klart och vi godkänner användaren. Vi lämnar därefter ut en komplettering till allmänna villkoren i TYRA som ni får skriva under och lämna till förskolan. Därefter är allt klart att använda. 
I TYRA lägger ni in barnets schema. Tiderna låses 48 timmar framåt. Om det är en ändring med kortare varsel så ska man ringa eller skicka sms till avdelningen. Blir du tex sen vid hämtning kan du inte lägga det i TYRA utan då får du ringa eller sms:a.

Frånvaroanmälan

Barnets frånvaro ska alltid meddelas personalen i så god tid som möjligt. Om någon annan än vårdnadshavare lämnar eller hämtar barnet ska det meddelas i förväg.

Frånvaroanmälan går att göra hela tiden. Vid önskar vi att ni skriver en notering om barnet är sjukt eller ledigt. Om ni behöver barnomsorg på tider utanför ordinarie öppettider så måste det meddelas personligen till personalen. Detta för att det inte får bli något missförstånd och vi måste vara observanta på våra egna scheman och ändringar.

Vi önskar att båda vårdnadshavare registrerar sig i TYRA. Den mesta informationen kommer att ligga där och då vet vi att samtliga har fått samma information. Nya aviseringar syns i appen.
Det finns en markör inne i appen där du godkänner eller inte godkänner att ditt barn får vara synlig i bloggen.

Sommarperioden

Förskolan förbehåller sig rätten att stänga tre sammanhängande veckor under perioden juliaugusti. Vi kan då ordna plats på annan förskola för de barn som har behov av plats pga arbete under denna tid. Arbetsschema och intyg krävs från arbetsgivaren.

När omsorgsbehovet ändras

När barnets omsorgstider ändras skall nytt schema läggas in i Tyra. Observera att semester som infaller  under schemaperioden inte kan räknas in för att minska den genomsnittliga närvarotiden.

Förtur i mån av plats

Om man väljer att ha kvar barnet på förskolan även när det får syskon så har det nya syskonet förtur i mån av plats när det är dags att börja på förskola.

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla 3-5 åringar har rätt till plats på förskola fr o m augusti det år barnet fyller tre år och tiden är avgiftsfri fr o m augusti.
Barn i allmän förskola erbjuds 15 timmar per vecka under grundskolans verksamhetsår.
Vårsols förskola erbjuder ett alternativ att förlägga tiden för sitt barn, 08:30-13:30 tisdag, onsdag och torsdag, ledig måndag och fredag.
Barnen är lediga på loven såsom jullov, sportlov, påsklov, novemberlov, sommarlov, klämdagar då skolan har lov.
För de 3-5 åringar som enligt schema har ett omsorgsbehov utöver allmän förskola betalas enligt den lägre taxan.
Barn till föräldralediga och arbetssökande som ej omfattas av allmän förskola erbjuds förskola under 15 timmar i veckan, tisd, onsd, torsd 08:30-13:30. Då utgår avgift på 3% av gemensam skattepliktig inkomst.
Föräldrar/vårdnadshavare har alltid valmöjligheten att ha sitt barn hemma när de önskar. Det är bara att meddela förskolan.
Om en arbetssökande förälder/vårdnadshavare blir erbjuden arbete så får barnet omedelbart öka sin tid efter behovet.

Planeringsdagar

Förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för att ge pedagogerna möjlighet att gemensamt utvärdera, reflektera och planera verksamheten.
Vi meddelar i god tid när dessa dagar infaller. För den som har svårt att lösa det med barnomsorg de dagarna, ordnar vi vikarie.
Dagarna brukar oftast vara förlagda enl följande:
En dag i början av höstterminen,
En dag i januari
Två dagar i slutet av maj eller i början av juni.
Vi försöker att lägga dessa dagar i samband med att Talavidskolans rektorsområde har studiedag.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad på förskolan.

Maxtaxan

Vi tillämpar samma maxtaxa som kommunens förskolor. Avgiften tas ut 12 månader om året och faktura skickas ut den 15:e i varje månad. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst.

Maten

Förskolan har en egen kock, som lagar maten från grunden. Vår målsättning är att maten ska lagas med råvaror som är bra för både barn och miljö. Den ska vara näringsik och allsidig.

Vi vill att matsituationen ska vara en trevlig stund med god gemenskap och vällagad god mat för att barnen ska äta ordentligt och få i sig den näring de behöver. Vi vill ge varje ny rätt lite tid för att den ska få en chans att bli omtyckt.

Att tänka på vid sjukdom

Tyvärr frodas många olika baciller i en barngrupp och barnen blir sjuka. För alla barns bästa ber vi er tänka på följande:

Ring förskolan och meddela om barnet inte kommer! Ring sedan och meddela dagen innan när barnet är på väg tillbaka.

Det är skillnad på att orka med att vara i en barngrupp än att vara ensam hemma med en förälder. Ibland kan barnet vara "hängigt" och trött utan att vara febrig. Ser vi att barnet inte riktigt orkar en dag på förskolan, ringer vi. Det är därför viktigt att vi har aktuella telefonnummer.

Barnet ska ha minst en feberfri dag innan det återvänder till förskolan, så det hinner få tillbaka ork och kraft.

Vid magsjuka ska barnet vara hemma tills det inte smittar, 48 tim efter sista symtom. Även när något syskon har magsjuka ska barnet vara hemma pga smittorisken. Detta gäller även om syskon som går i annan förskola/skola har insjuknat, allt för att förhindra smitta.

Vi måste kunna nå vårdnadshavare under hela dagen. Meddela på morgonen om Du är bortrest eller svår att få tag i. Meddela även om Du får nytt telefonnummer.

Vi sköter inte någon medicinering, undantag från astmaspray eller liknande.

När barnet fått penicillin mot någon bakteriell infektion t ex halsfluss, ska det vara hemma tre dygn eller tills infektionen läkt ut.

Tänk på att ögoninflammationer är mycket smittsamma.

Information om vilka sjukdomar som går på förskolan, skrivs på anslagstavlan i hallen.

Samarbete

Förskolans utbildning ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att var med och påverka utbildningen i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och vårdnadshavares möjlighet till inflytande. 

Vi genomför förutom inskolningssamtal även utvecklingssamtal minst en gång per år, liksom ett avslutningssamtal, när barnet slutar på Vårsols förskola. Där för vi samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Fortlöpande information om hur dagen har varit och vad som har fångat barnets intresse just i dag, ges vid de dagliga mötena. 

Tystnadsplikt

All peronal har tystnadsplikt enl SekrL 7:38. Känsliga ärenden om den enskilde, barn eller familj, ska hanteras med stor respekt för varje människas personliga integritet. Tystnadsplikten gäller barns och anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomar till skilda slag av sociala och ekonomiska problem.

Förbudet att avsljöja känsliga och ömtåliga förhållanden gäller muntliga uppgifter eller uppgift i skriftliga handlingar. Brott mot tystnadsplikten ger normalt dagsböter, ofta i kombination med skadestånd.

Föräldramöten/ träffar

Vårsols förskola anordnar olika former av samverkan med hemmet. Såsom föräldramöte, föräldrafrukost, vårfest, julfest mm. Personal och vårdnadshavare har då möjlighet att fördjupa kontakten, att ta del av utbildningen och njuta av sitt barns förmågor på olika områden! Ibland bjuder vi också in någon föreläsare, som talar om aktuella ämnen när det gäller barn/föräldrar.

Kläder

Vi ser gärna att barnet har oömma kläder för inom och utomhusbruk. Vi är ute i alla väder. Ombyteskläder ska finnas och inneskor är praktiskt om det finns. Märk kläderna med namn.