En trygg och inspirerande start

Vi vill att varje förälder med förtroende ska kunna lämna sitt barn hos oss i vetskap om att deras barn blir sett och bekräftat, känner sig trygg och har roligt samt får den omsorg som var och en behöver. Alla barn ska ges samma möjligheter oavsett kön eller etnicitet. Vi arbetar tillsammans med barnen i olika projekt inom ett tema. Vill vi främja varje barns utveckling och lärande samt ge dem livslång lust att lära. 

Barn lär både enskilt och i grupp. Barngruppen, miljön och pedagogerna är viktiga utvecklingsfaktorer. Leken är viktig och vi planerar lekmiljöerna så de inspirerar, utmanar och utvecklar barnens olika kompetenser. Vi vill ge barnen lust att vistas mycket utomhus och ge dem tillfälle att röra på sig.

Demokrati börjar i förskolan

Hos oss får barnen utveckla grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill att de ska ges möjlighet att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta, utveckla sin egen förmåga att iaktta och reflektera.

Vi tycker det är viktigt att ta vara på barnens tankar och idéer och försöker hela tiden vara lyhörda för vad som är intressant för dem. Vi vill se barnen som kompetenta och ta fasta på vad de kan och ge nya utmaningar som väcker nya tankar och funderingar. Vårt arbete med barnen präglas av att vi har roligt tillsammans.

Vi vill att barnen ska förbli nyfikna, ta egna initiativ, våga pröva, men samtidigt visa hänsyn och respektera andra barn och vuxna. De ska förstå att alla har lika mycket värde och rättigheter men även ta ansvar för sitt eget handlande, samt att klara av att lösa konflikter på ett bra sätt.

Förskola på kristen grund

Vårsols förskola är en fristående förskola med kristen värdegrund. Förskolan drivs av Samfundet Frälsningsarmén och styrs av de nationella styrdokumenten, Skollagen och Lpfö 98/18, och den kristna värdegrunden.

Vi vill att barnen ska få kunskap om den kristna tron och kristna värderingar. Bibelberättelser, bordsbön, sånger med ett kristet innehåll finns med i vår utbildning. Vi har även som målsättning att vårt förhållningssätt ska präglas kristna värderingar.

Jönköpings kommun har tillsynsansvar och är den myndighet som ger oss vårt tillstånd att bedriva förskola. Senaste tillsynen var hösten 2018 och resultatet blev att utbildningen höll hög kvalitet och att det inte framkommit några brister som föranleder vidare åtgärder från kommunen