Ny på förskola

Förskolans personal ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan. Att börja på förskola kan innebära en stor omställning för barnet. Därför är det viktigt att vårdnadshavare är delaktig och introducerar sitt barn i förskolans utbildning. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning och har sett att det ger stor trygghet hos barnen.

Samarbete

Förskolans utbildning ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att var med och påverka utbildningen i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och vårdnadshavares möjlighet till inflytande. 

Vi genomför förutom inskolningssamtal även utvecklingssamtal minst en gång per år, liksom ett avslutningssamtal, när barnet slutar på Vårsols förskola. Där för vi samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Fortlöpande information om hur dagen har varit och vad som har fångat barnets intresse just i dag, ges vid de dagliga mötena. 

Tystnadsplikt

All peronal har tystnadsplikt enl SekrL 7:38. Känsliga ärenden om den enskilde, barn eller familj, ska hanteras med stor respekt för varje människas personliga integritet. Tystnadsplikten gäller barns och anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomar till skilda slag av sociala och ekonomiska problem.

Förbudet att avsljöja känsliga och ömtåliga förhållanden gäller muntliga uppgifter eller uppgift i skriftliga handlingar. Brott mot tystnadsplikten ger normalt dagsböter, ofta i kombination med skadestånd.

Föräldramöten/ träffar

Vårsols förskola anordnar olika former av samverkan med hemmet. Såsom föräldramöte, föräldrafrukost, vårfest, julfest mm. Personal och vårdnadshavare har då möjlighet att fördjupa kontakten, att ta del av utbildningen och njuta av sitt barns förmågor på olika områden! Ibland bjuder vi också in någon föreläsare, som talar om aktuella ämnen när det gäller barn/föräldrar.

Frånvaro

Barnets frånvaro ska alltid meddelas personalen i så god tid som möjligt. Om någon annan än vårdnadshavare lämnar eller hämtar barnet ska det meddelas i förväg.

Kläder

Vi ser gärna att barnet har oömma kläder för inom och utomhusbruk. Vi är ute i alla väder. Ombyteskläder ska finnas och inneskor är praktiskt om det finns. Märk kläderna med namn.