Vår tro

Frälsningsarmén har 11 lärosatser som beskriver vår tro.

Frälsningsarméns 11 lärosatser
1. Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.
2. Vi tror att det bara finns en Gud som är oändligt fullkomlig, alltings skapare, uppehållare och styresman, och att endast Gud är värd att tillbe.
3. Vi tror att i Gud är tre personer - Fadern, Sonen och den helige Ande, oskiljaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet.
4. Vi tror att i Jesu Kristi person den gudomliga och den mänskliga naturen är förenade, så att han verkligen är sann Gud och sann människa.
5. Vi tror att de första människorna skapades i ett tillstånd av oskuld, men genom deras olydnad förlorade de sin renhet och salighet, och som en följd av deras fall har alla människor har blivit syndare, totalt fördärvade, och som sådana med all rätt föremål för Guds vrede.
6. Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud så att vem som vill kan bli frälst.
7. Vi tror att omvändelse inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den Helige Ande är nödvändiga för frälsning.
8. Vi tror att vi blir rättfärdiga av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig.
9. Vi tror att vi, för att bevaras i frälningen, måste fortsätta att i tro lyda Kristus.
10. Vi tror att det är en förmån för alla troende att bli helt igenom helgade och att deras ande, själ och kropp bevaras oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.
11. Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, på de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff.