Kvaitetsarbete

Kvalitetsutvärdering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brukarenkäter - Vi genomför brukarundersökningar i samarbete med Indikator – Institutet för kvalitetsindikatorer för att integrera brukarperspektivet och identifiera utvecklingsområden som grund för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Uppdragsgivarna betygsätter I samarbete med Indikator - Institutet för kvalitetsindikatorer genomför vi även en omfattande sammanställning av kundnöjdhet. Detta innebär att vi utvärderar socialsekreterarnas uppfattning om placeringarna utifrån olika parametrar och aspekter av kvalitet. Denna värdefulla information utgör en ytterligare resurs för vårt kvalitetsarbete och bidrar till vår kontinuerliga strävan att förbättra vår verksamhet.

Referenser kan tillhandahållas vid begäran.

FAM-huset fokuserar på kontinuerliga förbättringar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På FAM-huset strävar vi efter att erbjuda vård, utredning och behandling av högsta kvalitet. Vi anser att utbildning, kunskap och erfarenhet utgör grunden för att uppnå högsta kvalitet i vården. Därför lägger vi stor vikt vid att våra medarbetare har en akademisk grundutbildning och får regelbunden kompetenshöjning och handledning.

Vi följer forskning inom relevanta områden för vårt arbete noggrant, håller oss uppdaterade om lagförslag/statens offentliga utredningar och följer Socialstyrelsens föreskrifter och direktiv. FAM-huset är medlem i Svenska Vård. Vi deltar i mässor och konferenser där vi möter kollegor och uppdragsgivare från branschen för att utbyta tankar, erfarenheter och idéer.

FAM-huset har en välutvecklad ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, med rutiner och processer som kontinuerligt följs upp.

Med utgångspunkt i vår verksamhetsidé och målsättning bedriver FAM-huset ett systematiskt kvalitetsarbete för att kontinuerligt förbättra vårt arbete. Synpunkter, klagomål och avvikelser betraktas som verktyg för att förbättra vården och sammanställs, analyseras, följs upp och används i det pågående förbättringsarbetet.

Vi tillämpar evidensbaserad praktik där FAM-huset medvetet arbetar systematiskt med olika kunskapskällor. Den bästa tillgängliga kunskapen, professionell expertis samt de berörda personernas situation, erfarenhet och önskemål utgör alla viktiga komponenter i vårt arbete. Vi värdesätter både barn och vuxnas delaktighet och följer upp effekt- och behandlingsresultat på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.