Socialtjänsten viktig samverkanspartner mot människohandeln

För att bekämpa människohandeln stad för stad krävs lokal samverkan. Via Helsingborgsmodellen, som initierats av Frälsningsarmén, fyller bland annat Socialförvaltningen i varje kommun en viktig funktion för att aktivera de brottsutsattas rättigheter. Nu lanseras ett metodmaterial för att arbetet enklare ska kunna initieras och spridas runtom i Sverige.

– Tillsammans är vi starkare och kan göra något åt den grova brottsligheten. Om vi har mer effektiva resurser i form av parter som arbetar i samma riktning så kan vi i tidigare skeden upptäcka och förebygga människohandeln. Med ett stärkt fokus på nätverksarbete där myndigheter, civilsamhälle och privata aktörer deltar, kan vi se ett förändrat samhälle med mindre exploatering av människor.

Det säger Emma Cotterill, jurist och tidigare nationell utvecklingssamordnare mot människohandel på Frälsningsarmén. Samfundet och frivilligorganisationen agerar mot människohandeln förebyggande, praktiskt och återintegrerande och arbetet sker lokalt såväl som nationellt och internationellt.

– Vi har en långtgående kompetens inom socialt arbete, personer med expertis och mångårig erfarenhet av att skapa tillit hos brottsutsatta, och att Frälsningsarmén finns i många länder skapar en flexibilitet och spränger begränsningar, säger hon.

Helsingborgmodellen sjösätts

Frälsningsarmén i Helsingborg initierade år 2016 nätverket ”Helsingborg mot människohandel och prostitution” där man arbetar tillsammans inom vad som fått benämningen ”Helsingborgsmodellen”. Den innefattar myndigheter, civilsamhälle och näringsverksamhet som på olika sätt kan komma i kontakt med människohandelns förövare och offer. Syftet är att försvåra och tidigt upptäcka den här typen av brottslighet, stötta de utsatta, sprida information och att göra Helsingborg till en tryggare stad.

Inom arbetet bedrivs uppsökande verksamhet i olika miljöer och på internetsajter där det kan förekomma prostitution eller annan form av exploatering av människor. År 2019 startades dessutom nätverket Respekt Thai i Helsingborg för att motverka efterfrågan på sexuella tjänster i stadens thaimassagesalonger. Dessa kan även ansluta sig till kvalitetslöftet som ska garantera en miljö fri från människohandel och andra oegentligheter, ett verktyg som skulle kunna appliceras på fler branscher.

Polis och socialtjänst viktiga aktörer

Då Polisen och Socialtjänsten har lagstadgat ansvar att lagföra samt ge skydd och stöd åt människor ingår dessa aktörer i kärngruppen för samarbetet med både strategisk och operativ kompetens. Polis och socialjour är också de instanser som först kontaktas om ett misstänkt människohandelsärende identifieras.

Socialtjänsten är ytterst ansvarig för att den som är bosatt eller vistas tillfälligt i en kommun får den hjälp som behövs enligt socialtjänstlagen. För den som inte har hemvist i Sverige gäller det akuta situationer. Det kan handla om arrangerande av hemresa samt mat och husrum fram till dess, alternativt skyddat boende om personen lever under hot. Fler samarbetspartners i Helsingborg är hotellkedjor, ett och annat fastighetsbolag samt Länsstyrelsen som bidrar med ekonomiska medel.

– Jag är stolt och glad över att vi har kunnat hjälpa så många människor. Vi har gått sida vid sida med dem när de hittat nya vägar till ett värdigt liv som de har rätt till men som har nekats dem, säger Emma.

Stad för stad

Tanken är nu att Helsingborgsmodellens arbetssätt ska spridas stad för stad och med erfarenheterna som grund har Frälsningsarmén tagit fram handbok och kunskapsstöd för intresserade aktörer. Från och med 22 september finns metodmaterialet tillgängligt för nedladdning eller beställning på fralsningsarmen.se/stadforstad 

Emma menar på att metodmaterialet, Stad för Stad, kan användas även om inte Frälsningsarmén är involverad i eller leder arbetet. Handboken ger förslag på arbetsprocess och kunskapsstödet ger information om ämnesområden som rör människohandeln.

I handboken finns exempel på när materialet kan vara till hjälp: ”I stad X har ett parti skrivit en motion som antagits och som innebär att socialförvaltningen fått ett specifikt uppdrag att arbeta riktat mot människohandel och prostitution. Staden har inte tidigare gjort det, känner inte till så många ärenden och upplever sig inte ha så mycket kunskap i frågan. De funderar på var de ska börja.”

Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel på Frälsningsarmén, påpekar att Socialtjänsten sedan 1 augusti 2022 har möjlighet att ansöka om en så kallad reflektionsperiod för brottsoffer inom människohandeln. Den omfattar 30 dagar och ger personen tid för vila, återhämtning och reflektion kring om den vill göra en polisanmälan eller inte.

– Än så länge har inte så många aktiverat denna möjlighet så här finns stor potential till förbättring. Samverkan genom Stad för stad är en möjlig väg för att komma framåt, säger Madeleine.

Arbetssättet anpassas efter behov

I Helsingborg, med nära förbindelser till Danmark och Europa, utgörs människohandeln till stor del av prostitution men varje stad får hitta sitt eget arbetssätt med utgångspunkt från den lokala problembilden och de aktörer som finns att tillgå. Andra områden rör arbetsexploatering inom branscher som restaurang, städ, bygg med mera.

En stad som redan är på banan är Lund där Frälsningsarmén inte har någon verksamhet på plats. Däremot får man stöd av och samverkar med Frälsningsarmén i Helsingborg, liksom lokalpolis och representanter från kommunen.

– Det har verkligen tagit fart i Lund. Klientarbetet är i gång och även Respekt Thai och nu upprättas nätverk, handlingsplan och rutiner för att hantera enskilda ärenden, säger Marija Sunnliden, klientkoordinator och ordförande i nätverket mot människohandel i Helsingborg.  

Utbildning och film

Den som vill engagera sig emot människohandeln kan förbereda sig genom att fördjupa sina kunskaper på området. Exempelvis via Frälsningsarméns grundkurs ”En säker hand” som syftar till att utrusta yrkesverksamma att identifiera, reagera och agera i situationer där det kan pågå människohandel. Likaså genom dokumentärfilmen Save Havens som skildrar Frälsningsarméns arbete mot människohandeln i Europa.

Frälsningsarmén har sett hur fallen där man misstänker människohandel har ökat de senaste åren, bland annat gällande prostitution. Kan hända har pandemin, kriget i Ukraina och den ökade inflationen haft en inverkan.

– Människor i utsatthet hamnar lättare i människohandel så vi behöver hela tiden arbeta med människors välfärd och vi är inte förskonade i Sverige. Tyvärr så gör inte en sämre ekonomi att sexhandeln går ner, säger Emma som påpekar att det krävs uthållighet i kampen mot förövarna.

– Bli inte besviken om det tar tid. Det är ett långsiktigt arbete där man får fira de små segrarna, avslutar hon.

Text: Teresia Jansson

Fakta Helsingborgsmodellen/Stad för Stad

Helsingborgs nätverk:

  • Kärngruppen: Polis, Frälsningsarmén, Socialförvaltningen.
  • Civilsamhället: Frälsningsarmén, Kvinnojouren, Brottsofferjouren.
  • Polisen: Fokusgruppen.
  • Socialförvaltningen: Mobila teamet, Socialjouren, Familjevåldsgruppen.
  • Bevakningsgruppen: Trygghetsvärdar.
  • Hotellgruppen: Olika lokala hotell.
  • Fastighetsbolag: Helsinborgshem.

Arbetsgång: 1. Polisen får kännedom. 2. Polisen kontaktar mobila teamet/socialjouren. 3. Mobila teamet kontaktar Frälsningsarmén. 4. Frälsningsarmén kontaktar den utsatte. 5. Uppföljning/utvärdering.

Förebyggande arbete: Information, utbildning, påverkan och lobby, uppsökande verksamhet.

Praktiskt: Stöd, skyddat boende, rehabilitering.

Återintegrerande: Hjälp att återgå till livet och/eller återvända till hemlandet.

För processledning: stadforstad@fralsningsarmen.se

Filmen Safe Havens

Boka ett filmvisningspaket via manniskohandel@fralsningsarmen.se eller ring 08-562 282 00.