Vårdkedjan Göteborg

Våra boenden Lilla Bommen, Slussen och Nylösegården fungerar som en komplett vårdkedja i Göteborg med akutboende och stödboende, både symtomrelaterat och drogfritt. Det ger möjlighet att ge individanpassat stöd till personer i hemlöshet och missbruk hela vägen fram till drogfrihet. 

Hamnen Lilla Bommen i Göteborg. Foto: Cina Erikson/Pixabay

En komplett vårdkedja

Hos oss finns en unik vårdkedja med bred kompetens i varje led. Vi erbjuder akutboende, stödboende, både symptomtolerant och drogfritt. Med denna lösning kan vi fånga upp de som själva önskar att bli drogfria, i samråd med socialtjänsten göra en tydlig planering och erbjuda individen en placering på vår drogfria avdelning Slussen, för att där motiveras till fortsatt drogfrihet och sedan en placering på Nylösegården.

Stegen från missbruk till drogfrihet 

 • Aktivt missbruk – Lilla Bommen, akutboende
 • Nedtrappning – Slussen, stödboende
 • Möjlighet till aktivt stödboende med drogfrihetskrav och fokus på tillfrisknande på – Nylösegården, drogfritt boende
 • Vid återfall kunna fånga upp personen och erbjuda plats på Slussen, som ett led i den interna vårdkedjan. På så sätt kan gästen efter nedtrappning återgå till sin placering på Nylösegården.

Vi kan konstatera att arbeta i vårdkedjemodellen har fallit väl ut på många sätt i våra verksamheter, där vi kunnat fånga upp personer på helt annat sätt än tidigare, då allt nu ligger ”under samma tak”. Processerna blir korta och hanteringen snabb och enkel, mellan handläggare och boende.

Individanpassat stöd

Att arbeta i en vårdkedja innebär att det finns många olika vägar att stötta brukaren. En annan viktig del i arbetet är att arbeta med bemötande, attityder och förhållningsätt. Slussen har blivit en plats där brukare kan känna att det finns hopp, och där man ser möjligheter att kunna förändra sin livssituation.

Genom vår bredd har vi möjlighet att erbjuda våra kunder en utökad vårdkedja med individanpassade lösningar allt eftersom behoven förändras.

Det vi ser i dag är att individerna hos oss ofta befinner sig i en ond cirkel av hemlöshet och missbruk. För att få möjlighet att bryta den krävs en komplett vårdkedja med allt från avgiftning, boende till utslussning.

Fördel med att ha vårdkedja är att vi har helhetssyn, möjlighet för klienten att bo kvar vid kortare återfall. Dessutom att man snabbt kan sätta in insatser. Det krävs hög personaltäthet och kompetenta medarbetare för att vårdkedjan ska fungera. Erfarenheten talar för att om den onda cirkeln av missbruk och hemlöshet bryts och man får med sig redskap och rutiner finns goda möjligheter att klara en normal och drogfri tillvaro. Att våra boende får möta samma personal, och befinna sig under samma tak ger mycket fördelar.

 

Våra boenden erbjuder

 • Ett professionellt och gott bemötande utifrån vår värdegrund
 • Stöd av personlig vägledare (kontaktperson) utifrån motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande (LAB)
 • En individuell genomförandeplan med mål och aktiviteter
 • Ett eget boenderum och flexibilitet att komma och gå när hen vill
 • Tre mål mat om dagen som serveras på bestämda tider
 • Personal som är tillgänglig i boendet dygnet runt
 • Trygghet i en dagligen utförd närvarokoll
 • Deltagarforum för aktiv deltagarmedverkan och inflytande i boendet