Värdegrund familjehem

Vi tror på att varje barn har rätt till en trygg och kärleksfull hemmiljö som stöder deras utveckling och tillväxt.  Vår värdegrund :

Barnens bästa

Vi sätter alltid barnens bästa i centrum för allt vi gör och fokuserar på att tillhandahålla en hög kvalitet av stöd och vård som hjälper dem att nå sin fulla potential. För att säkerhetsställa att vi arbetar för barnens bästa genomför vi kontinuerliga samtal kring barnens bästa, barnen får kontinuerligt svara på barnenkäter och vi genomför varje år internkontroller för att identifiera och säkerhetsställa att allt vi gör är för att barnens bästa ska tillgodoses.

Trygghet och säkerhet

Vi strävar efter att erbjuda en trygg och säker hemmiljö där barnen kan känna sig bekväma och skyddade. Vi arbetar aktivt med att minimera risker och faror som kan påverka barnens välbefinnande. Det innefattar noggrann screening av potentiella familjehem, utbildning i barnsäkerhet och regelbunden uppföljning av hemmets säkerhetsåtgärder. Vi genomför intern handledning med familjehemmen för att hela tiden identifiera det som familjehemmen kan uppleva som svårt och ge vägledning i det. Detta för att säkerhetsställa att vården som ges i familjehemmen är god och att minimera sammanbrott.

Kommunikation och samarbete

Vi värdesätter öppen och ärlig kommunikation med familjehem och andra samarbetspartners, så som socialtjänst, för att skapa en miljö där alla känner sig lyssnade på och respekterade. Vi strävar efter att etablera tydliga och öppna kommunikationskanaler för att involvera familjehemmen i beslutsfattande och kontinuerlig uppföljning. Vi främjar också samarbete och partnerskap för att bäst stödja varje barns individuella behov.

Inkludering och mångfald

Vi tror på att respektera och uppmuntra mångfald och inkludering i vårt arbete, både för barnen och för vår personal. Vi strävar efter att skapa en miljö som är öppen och välkomnande för alla oavsett bakgrund eller erfarenhet. Vi ser till att familjehemmen representerar olika kulturella och etniska bakgrunder, och vi främjar en förståelse för och respekt för olika identiteter och livsstilar. Vi erbjuder också kulturellt kompetensutbildning för vårt team för att säkerställa en inkluderande och respektfull miljö för alla.

Kontinuerlig förbättring

Vi är engagerade i en ständig process av utvärdering och förbättring av vårt arbete för att säkerställa att vi alltid ger den bästa möjliga vård och stöd till barnen. Vi utvärderar regelbundet våra metoder och rutiner för att identifiera områden som kan förbättras och implementerar sedan relevanta åtgärder. Vi investerar också i kontinuerlig utbildning och professionell utveckling för vårt team för att säkerställa att de har den kunskap och de färdigheter som krävs för att ge bästa möjliga stöd till barnen.

Vi är stolta över att arbeta med familjehem och vi åtar oss att följa våra värdegrunder för att nå målet med att ge barnen i familjehem dem bästa förutsättningarna att få utvecklas och bli trygga individer. Våran ledstjärna är barnen och våra ledord är trygghet, välmående och inspiration. Varje år genomför vi en värdegrundsvecka där vi aktivt arbetar med personal och familjehemmen genom olika aktiviteter och föreläsningar. Varje månad genomförs det olika samtal under handledning och arbetsplatsmöten där man diskuterar ledorden och värdegrunderna för att säkerhetsställa att detta är ett levande arbetssätt.