Placera i våra familjehem

FAM-huset erbjuder både jour- och stadigvarande familjehem. Vår ambition är att ha familjehem över hela Sverige för att kunna vända oss till alla socialtjänster. Målet är att barnen som placeras ska få samma förutsättningar som andra barn. Vi vill göra gott med barnet i fokus.

FAM-husets familjehemsverksamhet

FAM-husets familjehemsverksamhet består av jour- och stadigvarande familjehem. Vi tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. De främsta anledningarna till att barnet inte kan bo hemma brukar bero på att barnets föräldrar brister i sin föräldraförmåga. Vidare kan det vara utifrån att barnet utsätter sig själv för risker och behöver lyftas ur sitt sammanhang. FAM-husets familjehem finns runt omkring i landet. Våra familjehem ser olika ut: barnfamiljer, ensamstående och par. Vi lägger stor vikt i att familjehemmen har den känslomässiga förmågan att knyta an till barnet och att de har den faktiska tid det innebär att vara familjehem.

FAM-husets jourhem kan ta emot barn (0-18 år) med kort varsel. FAM-huset har flera jourhem varav några är riktade till små barn, 0-3 år. De jourhem som är riktade till små barn är vana att vara i sammanhang som på BB och FAM-husets utredningsenhet. Erfarenheten dessa jourhem har kan ge en trygghet för barnen och föräldrarna i det svåra skedet av separationen.

Både jour- och stadigvarande familjehemmen har möjlighet till kontakt med en familjehemskonsulent dygnet runt.

Barns lika villkor

FAM-husets familjehemsverksamhet präglas av människors lika villkor. Barnen är vår ledstjärna i arbetet och vi vill att barnen som växer upp i familjehem ska ha samma rättigheter och livsvillkor som de barn som växer upp i sin biologiska familj. Vi strävar alltid efter att våra familjehem ska ha det perspektivet och lägger därför stor vikt i samtal om barns lika villkor.

I den interna handledningen har vi därför samtal om hur man ser till alla barn i familjen (om de finns biologiska barn) för att sträva efter att barnen har samma villkor och tillgodoses sina behov. Vidare samtalar vi mycket om barnkonventionen och hur man i familjehemmen kan införliva den i vardagen. Vi söker ofta samarbete med andra myndigheter och organisationer som kan ge mer information till våra familjehem, exempelvis i utbildningssyfte kring barns rättigheter samt har dialoger under temadagarna kring barns rättigheter.

Utredning av blivande familjehem

Vi ställer höga krav på våra familjehem, vill att dem ska hålla över tid och inte resultera i sammanbrott. Vi lägger därför ner mycket tid och arbete på att utreda familjehemmen grundligt. Vi använder oss av Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam samt Socialstyrelsens familjehemsvinjetter. När dessa är genomförda bokar vi en tid för Nya Kälvestens intervjun. Nya Kälvestens intervjun består av ett antal frågor där deras svar analyseras. Det man undersöker är om dem har överskott som är tillräckligt för att vara familjehem. Vidare ber vi familjehemmen om följande register:

     - Belastnings- och misstankeregistret
     - LOB-registret
     - Socialregister
     - Register från Kronofogden
     - Register från försäkringskassan

Utbildning och handledning

 Familjehemmen genomgår utbildningen ’’Ett hem att växa i’’  och erbjuds varje termin temadagar med olika föreläsningar/utbildningar som syftar att öka kunskapen i uppdraget att vara familjehem.

Familjehemmen ges intern handledning genom sin familjehemskonsulent. Vid behov har dem även extern handledning, vilket möjliggör att jour- och familjehemmen får den stöttning och kompetens de behöver för att kunna möta det placerade barnets specifika behov.

Vi tar hand om familjehemmen och stöttar dem så att de kan finnas för barnen.

Kontakta oss

Annelie Tholin – Familjehemskonsulent

Annelie Tholin är en engagerad socionom och vidareutbildad i  att handleda familjehem med omfattande erfarenhet inom familjevård. Som familjehemskonsulent vid Frälsningsarmén, är Annelie här för att erbjuda stöd och rådgivning till familjehem och se till att barn och unga får en trygg och kärleksfull miljö att växa upp i.

För frågor, rådgivning eller stöd, tveka inte att kontakta Annelie:

  • E-post: annelie.tholin@fralsningsarmen.se
  • Telefon: 073 – 920 38 64
Porträttbild av Deni Molin som är verksamhetschef på FAM-huset.

Deni Molin – Familjehemskonsulent

Deni Molin är vår erfarna socionom med en gedigen bakgrund inom socialtjänsten, särskilt inriktad på arbete med placerade barn och myndighetsutövning för barn och unga. Som familjehemskonsulent hos Frälsningsarmén, är Deni dedikerad till att säkerställa att varje barn och ungdom erhåller den omsorg och det stöd de behöver för att trivas och utvecklas.

För support, konsultation eller mer information, är du välkommen att kontakta Deni:

  • E-post: deni.molin@fralsningsarmen.se
  • Telefon: 073-920 48 32