Psykisk eller fysisk ohälsa

Det är mycket som förändras hemma när någon i familjen lider av psykisk ohälsa eller blir sjuk fysiskt. Hos oss kan vi erbjuda hela familjen stöd genom familjesamtal eller att du som enskild anhörig får möjlighet att få stöd utifrån din situation. Vi ger varje anhörig möjlihet att få samtala på sin åldersnivå och om sina upplevelser. 

 

Familjer som upplevt sorg i samband med dödsfall

Att förlora en förälder eller ett syskon under sin uppväxt är en svår upplevelse för ett barn. Varje familjemedlems sorg är unik och kan uttryckas på olika sätt, synligt och osynligt. Familjer i sorg är ett eget forum att individuellt och tillsammans få en chans att uttrcka sina tankar och känslor kring hur det är att förlora en förälder, syskon eller livspartner. Här samarbetar vi också med Jönköpings POSOM grupp (Psykiskt och socialt omhändertagande krisstödsgrupp i Jönköpings kommun), där vi har möjligheten att möta familjer i ett tidig skede när en plötslig förlust har inträffat.

 

Familjer där någon är frihetsberövad

När en familjemedlem begått ett brott påverkas ofta hela familjen. Att vara barn till någon som är frihetsberövad kan ofta innebära känslan av oro, skuld och skam. Vi arbetar med att barnen ska få relevant information kring sin förälder. Här samarbetar vi med Kriminalvården, Barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Solrosen som är en del av Räddningsmissionen Göteborg.

 

Familjer som går igenom en separation

"Skilda världar" är barnets eget forum för att få uttrycka sina känslor kring föräldrar som är separerade eller skilda. Vi kan se att det är viktigt för barnen att få prata om sin skilsmässa. Genom våra grupper eller enskilda samtal berör vi bland annat teman som; känslor kring skilsmässan, förändringen som skett.

Stöd vid skilsmässa erbjuds endast efter kontakt med socialtjänsten, då det är viktigt att säkerställa att barnen är trygga och att familjesituationen är stabil.

 

Familjer som upplevt våld

Barn som upplevt våld behöver få möjligt att bearbeta sina upplevelser och få verktyg att hantera det som de varit med om. Vi arbetar med metoder som ex trappan, där vi lägger focus på att barnen först och främst ska få möta någon som tar dem på allvar och som har tid att lyssna till barnens upplevelser. Genom strukturerade samtal, uppgifter och kunskap om normala reaktioner kan barnet få det stöd som den behöver. Genom föräldrastöd får den vuxne möjlighet att sätta ord på sina upplevelser och få stöd utifrån sitt behov.

Stöd för den som upplevt våld erbjuds endast efter kontakt med socialtjänsten, då det är viktigt att säkerställa att barnen är trygga och att familjesituationen är stabil.

Anhöriga med beroende

Att leva med någon som har ett beroende kan påverkar dig som anhörig på olika sätt. Genom att få stöd och information kring beroende så kan detta ge en möjlighet att kunna få handlingsstrategier att öka sin hanterbarhet av det svåra man upplever.

Stöd för den som levt nära någon med beroende erbjuds endast efter kontakt med socialtjänsten, då det är viktigt att säkerställa att barnen är trygga och att familjesituationen är stabil.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

På Vårsol samtalscenter erbjuder vi stödsamtal med KBT-inriktning när det inom behövs ytterligare stöd för att komma vidare i livet med utgångspunkt i ovanstående målgrupper.

Kognitiv beteendeterapi är ett paraplybegrepp för en mängd olika sorters metoder för att hjälpa dig till ett mer meningsfullt liv, med ökad frihet och mindre lidande. Tillsammans kartlägger vi din nuvarande situation och skapar förståelse för att kunna ta steg mot din riktning i livet. Du får lära dig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar ditt mående samtidigt som du får träna på strategier att hantera jobbiga känslor och tankar på vägen dit.