Julhälsning

Julen kan väcka alla möjliga olika känslor hos olika personer. För en del är det höjdpunkten på året och en del fasar julen varje gång vi kliver in i första advent.

Oavsett hur vi finner julen är det en tid då vi kan få påminna oss om vem Gud är. Vi firar julen för att påminna oss om och glädja oss över att Gud valde att bli människa, genom att födas i ett stall. Varför det kan man fråga sig. Jo i Matteusevangeliet kapitel 1 verserna 21-23 står det:

”Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).”

Jesus kom till oss som människa för att Gud vill vara med oss (Immanuel). Gud är fortfarande med oss idag, genom sin Helige Ande. Jesus säger i Johannesevangeliet kapitel 14 vers 25-27:

”Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

Oavsett vad vi känner för julen kan vi få påminna oss om att Gud vill vara med oss, och än idag är med oss genom sin Helige Ande.

God Jul och Guds frid önskar vi dig!