Vad är ITH?

I Trygga Händer är en etisk vägledning för arbete bland barn och unga. Vårt budskap är att övergrepp är fullständigt oacceptabelt och att vi har ett gemensamt ansvar att förebygga dem.

Sedan 1999 har Frälsningsarmén arbetat utifrån en etisk vägledning och utbildning som de kallat "I Trygga Händer" med syfte att förebygga övergrepp bland barn och unga. Idag över 20 år senare har flera kristna samfund samt studieförbund anslutit sig till arbetet med I Trygga Händer, som är ett förhållningssätt där barnets bästa och dess rätt till trygghet sätts främst. De som genomgår en I Trygga Händer-utbildning tränas i Barnkonventionens barnsyn utifrån ledorden identifiera, reagera och agera och de får riktlinjer och verktyg som tillgodoser barnets behov av delaktighet och särskilda skyddsvärde. Det är vår önskan och vårt ansvar att alla barn och unga som vistas i våra verksamheter skall vara i trygga händer. 

Identifiera, reagera och agera

Vi vill erbjuda en trygg miljö för de barn och unga vi möter, förebygga och motverka alla former av övergrepp och kvalitetssäkra våra verksamheter genom att:

 • Identifiera olika former av övergrepp
 • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i våra verksamheter
 • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

I Trygga Händer uppmanar ledare och anställda att:

 • Ta sitt ansvar för att barn och unga som anförtros oss skall känna sig trygga
 • Ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och unga skall känna sig trygga
 • Uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och unga som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för lärare eller barn- och ungdomsledare
 • Bli medvetna om nödvändigheten att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet

Vår barnsyn

Materialet tar avstamp i våra kristna värderingar och FNs konvention om barnets rättigheter. Vidare har vi vår utgångspunkt i den svenska lagstiftning som finns på området, vilken sedan januari 2020 även innefattar barnkonventionen. Lagstiftningen ser vi som vår lägsta nivå för att sedan i de sammanhang vi kan ta ett utökat moraliskt ansvar och gå ett steg längre, för att sätta behoven av barn och ungas skyddsvärde främst.

Även barn med vitt skilda erfarenheter har oftast en sak gemensamt; behov av trygghet. Det är vuxnas ansvar att erbjuda detta i enlighet med barnets bästa. Barnkonventionen ser på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen framhåller både barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli behandlad med samma respekt som alla andra människor.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

 • Alla barns lika värde och skydd mot diskriminering (artikel 2)
 • Barnets bästa i alla beslut som berör dem (artikel 3)
 • Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6)
 • Barnets rätt till delaktighet och rätt att komma till tals (artikel 12)