Utbildningen

Sedan starten år 2000 har över 10 000 ledare gått heldagskursen I Trygga Händer och idag finns det 8 organisationer och samfund i Sverige som använder kursen för att utbilda sina ledare.

I Trygga Händer-utbildningen omfattar en hel kursdag. Kursen består av interaktiva övningaroch scenarios med stor förekomst av etiska dilemman. Målet är att lära sig identifiera, reagera och agera för att förebygga alla former av övergrepp. Kursen leds av certifierade kursledare och kan med fördel hållas i en församling/förening eller i en social verksamhet för alla som i sina ideella uppdrag eller professionella arbete möter barn och unga. 

”Alla barn skall känna sig trygga och välkomna. Därför utbildar vi modiga ledare som är redo att ta ansvar för sin omgivning”

ITH

Syfte med kursen

  • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga.
  • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga. 
  • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare. 
  • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga. 

Vad är ett övergrepp?

Under kursen lär sig deltagarna identifiera, reagera och agera mot alla former av övergrepp. Ett övergrepp är: 

  • Motsatsen till någon form av fysisk, psykisk, andlig, social och moralisk utveckling
  • Utnyttjandet och kränkningen av någons integritet
  • Maktövertag och/eller att komma i beroendeställning

I Trygga Händer fokuserar på 4 olika sorters övergrepp: sexuella, fysiska, psykiska och andliga. Under kursen lär sig deltagarna förstå vad som leder fram till ett övergrepp, hur det påverkar barnen och hur det kan förebyggas. Exempel från verkligheten diskuteras och deltagarna får ta ställning till hur de bör agera i olika situationer. 

Kursdeltagarna får dessutom lära sig om svensk lagstiftning, anmälningsplikt och kontakt med socialtjänsten samt ta del av checklistor och handlingsplaner som bör användas inför alla arrangemang med barn- och unga. Vill du anordna en utbildningsdag för barn- och ungdomsledare eller vill du själv delta på någon av våra öppna kurser? 

Kursbok och intyg

Alla deltagare får efter avslutad kurs en kursbok och ett intyg på kursdeltagande. Kursboken säljs endast som ett komplement till kursen och kan inte beställas separat.

Medvetenheten deltagarna får av en kurs i I Trygga Händer är en färskvara och vår rekommendation är att alla ledare går kursen minst vart tredje år.

Läs mer