Stöd Home - ge din gåva!

Krukmakarens Hus Stockholm

Krukmakarens Hus är Home Stockholms helhetsinriktade rehabiliteringsarbete. Vi vänder oss till personer med psykisk ohälsa, som levt i kriminalitet, missbruk eller socialt utanförskap och som fastnat i dysfunktionella beteenden, men har en uttalad vilja att bryta dessa livsmönster.

Krukmakarens Hus bryter mönster

Vi uppfattar att det finns en stark efterfrågan på anpassade resurser och strukturer för att klara av att bryta en destruktiv livsstil. Krukmakarens Hus är ett helhetsinriktat rehabiliteringsprogram som möter det behovet. Vi som jobbar i verksamheten har samma värdegrund och ser på varje människas värde som absolut, att allas liv har ett syfte och en mening. Detta ger oss en särskild kompetens för de som farit illa i livet. Vi förutsätter alltid att det finns en väg ut ur dysfunktionella livsmönster.

Namnet Krukmakarens Hus hämtar vi från Jeremia bok i bibeln; där Gud säger till Jeremia att han ska gå ned till krukmakarens hus så ska Han tala till Jeremia där: Jeremia gick till krukmakaren hus och såg att krukan som han höll på att forma misslyckades, då började han om igen och gjorde den till en ny kruka, så som han vill ha den.

Gud säger: "Skulle inte jag kunna göra med er... som denne krukmakare gör."

Under 2024 påbörjade vi detta helhetsinriktade rehabiliteringsarbete i mindre skala för att sedan utöka allt eftersom. Det är ett program med rehabiliterande insatser där vi utgår från samspelet kropp-själ-ande och går in för att möta varje individ precis där den är just nu med hela dess personliga vardagsverklighet.

Verksamhetsansvarig för det rehabiliterande arbetet är Ann-Christine Karlsten, tidigare ansvarig för rehabilitering och social omsorg vid Frälsningsarmén Visby, och som där arbetat fram programmet för helhetsinriktad rehabilitering. Programmet har framgångsrikt drivits i strukturerad form i samverkan med AF, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Region Gotland under flera år, med såväl goda resultat som positiva omdömen.

Syfte och Mål

Vårt syfte är att förmedla återupprättelse och nystart på djupet för personer som levt i kriminalitet, missbruk och socialt utanförskap, eller i dess närhet. Även efter en persons drogfrihet, avståndstagande från kriminell livsstil och inkludering i ny social gemenskap, kvarstår vanligen en mängd eftersatta livsområden i behov av reparation, återtagande eller utveckling. För vissa handlar det om att återvända till en sundare livsstil, för flertalet om att upptäcka en sådan för första gången. Programmets mål är därför upprättelse av hela individen genom arbete mot fullgod hälsa och förmåga, utifrån individuella förutsättningar, och med fokus på sex centrala livsområden:

 • psykisk hälsa
 • fysisk hälsa
 • social hälsa
 • existentiell hälsa
 • ekonomisk situation
 • arbetsförmåga.

Verksamheten ska inte ersätta befintliga resurser runt individen eller resurser och funktioner som möjliggörs genom samhället. Istället grundar vi oss på god samverkan med alla övriga aktörer som respektive individ kan vara kopplad till, såsom bland annat Frivården, socialtjänsten, beroendevården, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, avhopparprogram, stödboenden och liknande.

Aktualisering av deltagare

Vi kontaktar de myndigheter och offentliga aktörer som visar intresse för samverkan för presentation av vårt program och verksamhet, alternativt personer i vårt nätverk som är aktuella för programmet, då går vägen via deras myndighetskontakt för presentation av programmet.

Varje presumtiv deltagare inbjuds till ett första möte för att få relevant
information om programmets innehåll och upplägg och där ta slutgiltig ställning till deltagande. Grundläggande är viljan till förändring. Beslut att vilja jobba med sig själv!

När personen beslutar sig för att delta tecknar vi en skriftlig
överenskommelse med denne i samband med inskrivningen, avseende
behandlingens struktur och övergripande mål. Deltagaren behöver även bejaka programmets generella policy, villkor och riktlinjer, vilket bland annat innefattar att deltagandet kan komma att avbrytas vid upprepade försummelser av dessa. Deltagaren får även ge sitt formella samtycke till att relevant information kan delas mellan teamet i rehabiliteringsprogrammet och aktuella myndigheter och vårdaktörer.

 

Rehabilitering med samtalsstöd
Rehabiliteringen är ett personligt stöd

Metod

Det bärande grundkonceptet utgörs av ett individcentrerat och personligt bemötande i en trygg miljö, samt individuell rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv. Handledaren har en nyckelroll i programmet! En och samma handledare kartlägger måendet på de centrala livsområdena med vår Hälsocheck, som fångar upp olika aspekter och grader av psykisk, fysisk och social hälsa samt existentiell, ekonomisk situation och arbetsförmåga. Utifrån denna kartläggning bistår handledaren med målformuleringar och tillsammans lägger de en individuell handlingsplan med de insatser vi erbjuder. Handlingsplanen väver även in aktuella omständigheter i relation till samhälle och omgivning, såsom pågående strafförelägganden, rättsprocesser, hot och liknande.

Vi arbetar aktivt under programtiden att hitta vägar vidare för deltagaren efter avslut, såsom arbete eller andra insatser för att undvika väntetider och som en del av långsiktig återupprättelse. 

Allt dokumenteras med ett “Övergripande mål” för hela programtiden, samt en delmålsplan för konkretisering, tidsbestämning och utvärdering av respektive insats eller åtgärd. Handledaren möter respektive deltagare enskilt i veckovisa coachande samtal, finns som stöd i genomförandet av insatser och ansvarar för löpande uppföljningar och utvärderingar vid bestämda intervaller. Handledaren samverkar också i team med övriga professioner inom programmet, finns till hands även i kontakten med myndigheter, vård och övriga aktörer.

Inför deltagarens avslut i programmet görs en sista utvärdering med Home´s hälsocheck. Deltagaren reflekterar tillsammans med sin handledare över resultatet i relation till initiala värden och hur processen sett ut över tid. Tillsammans sammanfattas en skriftlig handlingsplan för hur önskemål, behov och insatser som under programtiden framkommit som väsentliga, kan förvaltas eller aktualiseras under närmaste tiden efter avslut. Handledaren stödjer med planering, kontaktbyggande samt SIP- möten.


Insatser vi erbjuder för handlingsplanen

 • Samtalskurs i grupp kring grundläggande livsfärdigheter
 • Terapeutiska samtal, som ex trauma och sorgbearbetnig
 • Stresshantering/Avslappning
 • Program för träning och kost med PT
 • Själavårdsamtal
 • Samtalsgrupp kring grundläggande livsfärdighet
 • Individuell sysselsättning/arbetsträning
 • Andra möjliga enskilda och riktade stöd utifrån individuella behov
 • Samverkan med avhopparprogram och 12-stegsprogram


I den mån risksignaler noteras - såsom självskadebeteende, ökad ångest, nedstämdhet, utageranden, missbruk eller suicid - kontaktar vi lämplig befintlig aktör, vårdgivare eller annan kontakt runt deltagaren. Om akut behov av vård uppstår i samband med pågående insats, ombesörjer vi att personen följs till lämplig vårdmottagning.

Försäkring

Alla i Krukmakarens hus verksamhet omfattas av Arbetsgivaralliansens olycksfallsförsäkring gällande egendoms- och personskada. Legitimerade professioner som utför kvalificerade uppdrag inom KH har egen patientförsäkring avseende ev. skada/felbehandling.