Tryggt stödboende i centralt läge   

Boendet har plats för 12 ungdomar. Våra målgrupper är barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation. Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik samt ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Vi erbjuder boende i möblerad lägenhet, där det nödvändigaste finns som behövs till matlagning. Man får gärna komplettera med sina egna tillhörigheter för att det ska kännas mer som ”sitt”.

Från boendet är det nära till kollektivtrafiken och smidigt att resa med buss eller tåg.   

Meningsfullt och individanpassat stöd

Ungdomarna kan få stöd och vägledning av personalen med exempelvis hushållssysslor, samhällsinformation och inte minst en meningsfull fritid.

Stödet utgår från ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på att
bygga vidare på individens egna resurser och att stötta individen i att 
använda sig av sina styrkor. I det professionella bemötandet utgår vi
från ett lågaffektivt förhållningssätt med bland annat MI och ART som
arbetsmetod.

 • Vi arbetar med ungdomens egen motivation och pekar på möjligheter,
  samtidigt som vi är ett känslomässigt stöd.
 • Vi vill förmedla hopp och stötta ungdomen i att göra vardagen
  begriplig, hanterbar och meningsfull.
 • Vid behov av kompletterande öppenvård kan Vårsol erbjuda
  samtalsstöd enskilt och i grupp genom samtalscentret som också
  är i Vårsols regi.

 

Studier och praktik

Vi fokuserar på att ungdomen skall bli självförsörjande genom studier eller arbete. En fullgjord skolgång är en friskfaktor och vi vill därför arbeta aktivt för att varje ungdom ska få tillräckliga stödinsatser för att klara sin skolgång. För att ungdomen ska klara relevanta mål erbjuder Vårsol studiestöd som bedrivs i Vårsols lokaler. 

Dokumenterad kvalitet och kompetens

Vårsol stödboende har ramavtal SKL Stödboende 2017 med kommunerna i Örebro, Eskilstuna och Jönköping. Vår verksamhet kan visa goda resultat i brukarundersökningar och tillsyn från IVO.

På boendet arbetar sex personer i personalen, både män och kvinnor. Samtliga har minst tvåårig eftergymnasial utbildning till behandlingspedagog även vidareutbildningar för målgruppen, bland andra Aggression Replacement Training (ART), Motiverande intervju (MI) och lågaffektivt bemötande.

Ideellt driven omsorg

Vårsol drivs av Frälsningsarmén, som är en kyrka och en nationell leverantör av sociala tjänster inom offentlig omsorg. Vår kristna grundsyn ligger till grund för en etisk hållning enligt vilken vi ser varje människa som värdefull och utvecklingsbar. Verksamheten är inte vinstdrivande. Eventuellt överskott går till utveckling av tjänsterna. Vår ideellt drivna moderorganisation kan också ge stöd, vilket finansieras genom gåvor, testamenten och intäkter från Myrorna. 

> Frälsningsarmén – en kyrka med socialt arbete