Vår kristna profil

Vår kristna profil syns i vår verksamhet på olika sätt. Vi firar de kristna högtiderna, berättar berättelser ur bibeln, sjunger sånger och ber bordsbön. Alla konfessionella inslag är frivilliga att delta i. Nedan kan du läsa de riktlinjer som Frälsningsarmén tagit fram för sina kristna förskolor som är ett av de dokumenten som vi har som grund i vår verksamhet.  

Utveckling och lärande i barndomens klätterträd.

Frälsningsarméns riktlinjer för förskolan med kristen profil

Programsektionens ledningsgrupp hösten 2018

 

Inledning

Frälsningsarméns förskolor följer Skollagen (2010:800) och arbetar utifrån Läroplan för förskolan. Den kristna värdegrunden som kan sammanfattas i ”Den gyllene regeln” (Matteusevangeliet 7:12), ”Allt vad du vill att andra ska göra för dig, ska du också göra för dem”, genomsyrar hela utbildningen. Vi strävar också efter att följa Barnkonventionens grundläggande och vägledande principer samt FN´s konvention om mänskliga rättigheter:

• alla barn har samma rättigheter och lika värde

• barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

• alla barn har rätt till liv och utveckling

• alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

På våra förskolor vill vi att alla människor som kommer i kontakt med oss skall känna sig välkomna, sedda, värdefulla och respekterade.

Våra förskolor ska vara en social, demokratisk och lärande mötesplats. Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande och erbjuda en rolig, trygg, spännande och lärorik miljö. Genom ett temainriktat arbetssätt kan vi göra barnens lärande mångsidigt, meningsfullt och sammanhängande. Vi lär oss på olika sätt. Vi tror att olika uttryckssätt som drama, lek, teknik, tal- och skriftspråk berikar barnen och fördjupar deras lärande.

Vi vill att alla barn ska känna att de är unika och värdefulla som de ÄR inte för vad de GÖR. Barnen ska få vara sig själva, komma till oss med hela sin personlighet och känna sig trygga. Detta sker genom hur vi vuxna bemöter barnen och att vi först och främst bidrar till att stärka barnets självkänsla.

 

Frälsningsarméns förskolor kännetecknas av:

Framtidstro

En positiv framtidstro ska prägla förskolans utbildning. Vi tror att förskolan kan bidra till en god framtidstro genom att vara en plats där barnen formas till demokratiska medborgare. Förskolan är en plats där vi alla hör ihop och där man lär sig att umgås tillsammans med andra, där alla är unika på sitt sätt. Vi tror att det skapar en grund för en god framtid och ett öppet samhälle.

Glädje

I glädjen uppstår kreativitet, humor och tillfredsställelse. Vi har en glädje i vårt arbete och en grundläggande trivsel i mötet med alla barn och vuxna. Vi tror att det ger en grogrund till ett lustfyllt lärande för hela människan, små som stora.

Glädje, skratt och gemenskap med varandra stärker känslan av att jag är betydelsefull och viktig. Vi vill att barnen skall minnas sin tid på förskolan med glädje.

Trygghet

Barnen behöver känna trygghet och tillhörighet i förskolans gemenskap. Det stärker deras självkänsla och självförtroende, ger trygghet och en grogrund för barnens utveckling och lärande. En sund och god självkänsla hjälper barnen att stå för det de tycker och tänker och vara öppna för andras tankar. Förskolan skall skapa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

 

Vi vill att barnen på Frälsningsarméns förskolor:

• får en förskolemiljö präglad av en kristen värdegrund

• får uppleva glädje, genom lek och gemenskap med andra

• ska erbjudas konkreta upplevelser av etiska normer och värden

• ska erbjudas en utbildning som främjar deras utveckling och en livslång lust att lära

• ska få med sig grundläggande demokratiska värderingar

• ska känna sig värdefulla, utveckla en god självkänsla och ett gott självförtroende

• ska erbjudas närvarande förskollärare, barnskötare och övrig personal som kan utmana, inspirera och vägleda i olika situationer

• ska erbjuda barn i behov av särskilt stöd, rätt stimulans till att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar

 

Förskollärare, barnskötare och övrig personal ska:

• ha fokus på barns bästa i och utanför förskolan

• samverka och samarbeta med hemmet

• ha god kunskap om barns utveckling och lärande

• vara förankrade i våra styrdokument och värdegrund

• genomgå I Trygga Händer, Frälsningsarméns utbildning och etiska vägledning för arbete bland barn och unga

• ta ansvar för sitt uppträdande, vara goda förebilder i ord och handling, visa omsorg och hänsyn till andra människor

• visa respekt för var och ens egenvärde, vår miljö, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet: allas lika värde

• ge barnen förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle

• erbjuda inspirerande material och anpassad lärmiljö

• fortlöpande föra ett systematiskt kvalitetsarbete

• ta till sig nya kunskaper och ny forskning

• finnas till för alla barn, så att varje barn blir sett och lyssnat till

• bemöta barn, vårdnadshavare/föräldrar och andra vuxna med respekt

• arbeta för jämställdhet och visa solidaritet med svaga och utsatta

• innesluta familjer med olika sociala, ekonomiska, kulturella bakgrunder, samt sexuell läggning enligt Diskrimineringslag 2008:567.

 

Vår kristna profil

”På Frälsningsarméns förskolor möter familjerna kompetenta och kreativa förskollärare och annan personal som visar omsorg om hela människan i linje med vår kristna värdegrund”

Skollagen säger att fristående utbildning inte får ha konfessionell undervisning. Däremot får utbildningen ha konfessionell inriktning och konfessionella inslag. Deltagandet i konfessionella inslag ska alltid vara frivilligt.

Frälsningsarméns förskolor har en kristen profil vilket innebär att vi vill ge barnen en trygg grund där läroplanens värdegrund ska prägla utbildningen tillsammans med den kristna värdegrunden vilken kan sammanfattas i ”Den gyllene regeln”. (Matteusevangeliet 7:12) ”Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem”

Inom ramen för utbildningen och vårdnadshavarnas godkännande att barnen får delta, består de konfessionella inslagen av att vi uppmärksammar och firar de kristna högtiderna och traditionerna, liksom vi också gör med de civila. Vi sjunger sånger med kristet innehåll, ber bordsbön, använder oss av olika material som belyser våra livsfrågor och använder oss ibland av bibelberättelser och drama. Förskolornas personal delar de kristna värderingarna. Vi är tydliga med att visa på att det finns olika synsätt och att vi respekterar olikheter.

Vi vill vara ett komplement till hemmet genom att erbjuda en utbildning där barnen får uppleva och möta utveckling och lärande situationer i en för barnen trygg och rolig miljö. Vår förhoppning är att vi med vår kristna profil ska ge barnen livsglädje och en tro på att vi alla kan bidra till en ljus framtid. Vi vill också att alla barn, oavsett familjens trosinriktning, ska känna sig välkomna och inkluderade i våra förskolor.