logotypeUNG

Att skriva en motion

Du som medlem i Frälsningsarméns Ungdomsförbund kan påverka på flera olika sätt. Det kan vara lokalt i gruppen, i kåren, eller nationellt i ungdomsförbundet. Ett sätt att påverka nationellt är att skicka in ett förslag som en motion till FARM. Motionen kommer då att behandlas under förhandlingarna och förslaget röstas om. Här följer lite information och tips om hur man skriver och skickar in en motion. Motioner förekommer i flera olika sammanhang, och det mesta av information nedan gäller generellt för alla typer av motioner, men fokus ligger på motioner som skickas in till och behandlas på FARM.

1. Kom på en idé

Det hela börjar med en idé om något du vill förändra eller föreslå. Det kan handla om vad som helst som rör Ungdomsförbundet eller dess verksamhet. Vad som görs, hur det görs, när det görs och var det görs. Om det är något som mer specifikt rör din lokala grupp eller kår kan det vara bra att diskutera frågan där först. På så sätt kan du få igenom din idé snabbare och enklare. Även om det är något som rör hela ungdomsförbundet som du vill förändra kan det vara bra att börja diskutera idén lokalt. Starta en diskussion i gruppen eller prata med din ledare. Du kan också tala med en ledamot i kårstyrelsen, arbetsgruppen, utskottet eller kårnämnden som beslutar om ungdomsverksamheten på din kår. Om du inte vet vilka dessa personer är eller hur arbetet styrs på din kår, fråga en ledare.

2. Kolla om det redan är på gång

När du kommit fram till att du vill lyfta en idé nationellt kan det vara bra att undersöka om det är något som någon redan arbetar med, och i så fall ta kontakt med dem. Du kan, själv eller med hjälp av en ledare, ta kontakt med UNG-teamet på programkontoret eller Nationella Ungdomsrådet för att kolla om det din idé rör redan är på gång. De kan i så fall hjälpa dig att komma i kontakt med de som arbetar med det. Annars kan de direkt hjälpa dig att lyfta idéer som inte behöver vänta med att diskuteras och beslutas på FARM.

3. Skriv och skicka in en motion

Om du vill lyfta din idé till FARM kan du skriva en motion och skicka in den till Nationella Ungdomsrådet. För att motionen ska hinna behandlas behöver den komma in en viss tid innan FARM. Information om aktuella datum hittar du i inbjudan till och informationen inför FARM. Motionen bör innehålla följande tre delar:

  1. Bakgrund till din idé. Här beskriver du information kring det du vill föreslå eller förändra.

  2. Beskrivning av problemet. Här beskriver du det problem som du vill lösa eller varför du tycker att ditt förslag behövs.

  3. Din föreslagna lösning. Här beskriver du din idé och hur du tycker att den löser problemet eller fyller det behov som du beskrivit.

  4. Att-satser. Meningar som börjar med ordet ”att” och som sammanfattar dina förslag. Det är dessa meningar som man röstar om under FARM.

  5. Underskrift. Skriv under med ditt namn och vilken kår du tillhör, så att det är tydligt var motionen kommer ifrån. Om ni är flera som står bakom motionen kan ni alla skriva under för att visa det.

Nedan finns ett exempel på hur en motion kan se ut. Denna är upp delad i tre delar: Varför? (bakgrund och beskrivning av problemet) Hur? (den föreslagna lösningen) och Vad? (att-satserna). Nederst finns en underskrift med namn och kårtillhörlighet.

Exempelmotion

Varför?

Varje sommar arrangeras läger för ungdomar inom Ungdomsförbundet. De senaste somrarna har varit väldigt varma, vilket krävt att lägerdeltagarna köpt glass för att hålla sig svala. Detta är orättvist eftersom vissa kanske inte har råd att köpa så mycket glass.

Hur?

Genom att bjuda på gratis glass under sommar-lägren skulle problemet med värmen bli mindre, det skulle bli mer rättvist och det skulle locka fler att delta.

Vad?

att det ska finnas gratis glass tillgänglig under framtida sommar-läger

att alla deltagare ska få ta så mycket glass som de kan äta

Erik Flink, Södertälje kår

4. Bilda opinion och förbered dig inför FARM

När du väl har skickat in en motion kan du lyfta frågan i olika sammanhang för att bilda opinion inför stämman, och få fler att vilja rösta på ditt förslag. Du bör förbereda dig på att argumentera för din sak, men också fundera på hur du kan tänka dig att kompromissa. Kanske är det svårt att få tillräckligt många att vilja rösta på ditt förslag, men möjligt att komma fram till ett gemensamt nytt förslag som fler kan gå med på.

Inför FARM kommer det Nationella Ungdomsrådet läsa och svara på samtliga motioner som kommit in. Svaren kommer att skickas ut till alla som anmält sig till FARM och innehåller en rekommendation om att rösta ja (bifalla) eller rösta nej till (avslå) motionen samt en motivering till varför Ungdomsrådet tycker så.

5. Delta på FARM och rösta

Du måste inte delta på FARM för att din motion ska röstas om, men om du gör det kan du argumentera för din sak, diskutera med de som ska rösta och lägga fram ändringsförslag. Du får även själv vara med och rösta på din motion eller eventuella ändringsförslag.

6. Se vilket resultatet blir

Efter omröstning kommer FARM fram till ett beslut om ditt förslag. Om du fick som du vill och idén kommer att genomföras kan du välja att hjälpa till i arbetet med genomförandet. Om du inte blev nöjd med beslutet kan du fundera på hur du kan ändra ditt förslag eller lyfta din idé på något annat sätt för att få igenom det du vill.

 

Lycka till med din idé!

 

Om du undrar något eller vill ha hjälp kan du ta kontakt med UNG-teamet via ung@fralsningsarmen.se eller Nationella Ungdomsrådet via ungdomsradet@fralsningsarmen.se.