logotypeUNG

I Trygga Händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för arbete bland barn och unga. Vårt budskap är att övergrepp är fullständigt oacceptabelt och att vi har ett gemensamt ansvar att förebygga dem.

Sedan 1999 har Frälsningsarmén arbetat utifrån en etisk vägledning och utbildning som de kallat "I Trygga Händer" med syfte att förebygga övergrepp bland barn och unga. Idag över 20 år senare har flera kristna samfund samt studieförbund anslutit sig till arbetet med I Trygga Händer, som är ett förhållningssätt där barnets bästa och dess rätt till trygghet sätts främst. De som genomgår en I Trygga Händer-utbildning tränas i Barnkonventionens barnsyn utifrån ledorden identifiera, reagera och agera och de får riktlinjer och verktyg som tillgodoser barnets behov av delaktighet och särskilda skyddsvärde. Det är vår önskan och vårt ansvar att alla barn och unga som vistas i våra verksamheter skall vara i trygga händer. 

Identifiera, reagera och agera

Vi vill erbjuda en trygg miljö för de barn och unga vi möter, förebygga och motverka alla former av övergrepp och kvalitetssäkra våra verksamheter genom att:

  • Identifiera olika former av övergrepp
  • Reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i våra verksamheter
  • Agera i vårt ansvar som förebilder och ledare för att tillförsäkra barnets bästa

Om utbildningen

I Trygga Händer-utbildningen omfattar en hel kursdag. Kursen består av interaktiva övningaroch scenarios med stor förekomst av etiska dilemman. Målet är att lära sig identifiera, reagera och agera för att förebygga alla former av övergrepp. Kursen leds av certifierade kursledare och kan med fördel hållas i en församling/förening eller i en social verksamhet för alla som i sina ideella uppdrag eller professionella arbete möter barn och unga. 

"Alla barn skall känna sig trygga och välkomna.
Därför utbildar vi modiga ledare som är redo att ta ansvar för sin omgivning"

Syfte med kursen

  • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss ska kunna känna sig trygga. 
  • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga. 
  • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare. 
  • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barn och unga. 

Vad är ett övergrepp?

Under kursen lär sig deltagarna identifiera, reagera och agera mot alla former av övergrepp. Ett övergrepp är: 

  • Motsatsen till någon form av fysisk, psykisk, andlig, social och moralisk utveckling
  • Utnyttjandet och kränkningen av någons integritet
  • Maktövertag och/eller att komma i beroendeställning

I Trygga Händer fokuserar på 4 olika sorters övergrepp: sexuella, fysiska, psykiska och andliga. Under kursen lär sig deltagarna förstå vad som leder fram till ett övergrepp, hur det påverkar barnen och hur det kan förebyggas. Exempel från verkligheten diskuteras och deltagarna får ta ställning till hur de bör agera i olika situationer. 

Kursdeltagarna får dessutom lära sig om svensk lagstiftning, anmälningsplikt och kontakt med socialtjänsten samt ta del av checklistor och handlingsplaner som bör användas inför alla arrangemang med barn- och unga. Vill du anordna en utbildningsdag för barn- och ungdomsledare eller vill du själv delta på någon av våra öppna kurser? 

Kursbok och intyg

Alla deltagare får efter avslutad kurs en kursbok och ett intyg på kursdeltagande. Kursboken säljs endast som ett komplement till kursen och kan inte beställas separat.

Medvetenheten deltagarna får av en kurs i I Trygga Händer är en färskvara och vår rekommendation är att alla ledare går kursen minst vart tredje år.

Om du vill anmäla dig till en utbildning eller har frågor om materialet: skriv ett mail till itryggahander@fralsningsarmen.se

För att veta mer om I Trygga Händer kan du gå in på deras hemsida