logotype
Hjälp människor i akut utsatthet - ge en gåva nu

Ett barn har rätt till lek och fritid

Nästa år blir Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. I den ingår 54 artiklar om barns rättigheter i samhället och den 31:a artikeln säger att ett barn har rätt till fritid, lek och rekreation. Det är något som Frälsningsarmén kan tillgodose i sina verksamheter där alla ska kunna delta oavsett livssituation eller ekonomiska möjligheter.

Ur Barnkonventionens 31:a artikel

I Barnkonventionens 31:a artikel står följande: "Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation, anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet."

”Att få komma iväg på något av våra kollon kan betyda jättemycket för ett barn”

Karin Bondesson

Frälsningsarmén arbetar redan med Barnkonventionen som utgångspunkt i sina verksamheter för barn och unga men Karin Bondesson, samordnare för ITH, I trygga händer, som handlar om förhållandesättet gentemot barn, välkomnar att den nu blir lag. Bland annat tror hon att det möjligen kan göra att Frälsningsarmén får mer ekonomiska medel för sina verksamheter.

– Jag tror att lagändringen kommer betyda mest för barn med svåra livsvillkor, såsom papperslösa, ensamkommande flyktingbarn eller de med föräldrar som lever i missbruk då ett barn inte får möjlighet att vara just barn utan tar på sig ett vuxenansvar, säger hon.

– Vi har extremt mycket verksamheter som rör barns fritid och det kan betyda jättemycket att få komma iväg på något av alla våra kollon eller någon annan av våra aktiviteter, fortsätter hon.

Barnens olika behov möts på olika sätt

Hon påpekar att barns behov kan se väldigt olika ut. En del har välfungerande familjer men dålig ekonomi medan andra som inte lider brist på pengar istället har brister när det kommer till det sociala nätverket. Frälsningsarmén har både center som erbjuder samtal och terapi, ungdomsboenden och aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid så på så vis kan en del av ett barns behov tillgodoses oavsett livssituation.

Text: Teresia Jansson