Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Barnrättighetsutredningens förslag stärker barnets rättigheter

- Det här är ett erkännande och en seger för barns rättigheter, nu återstår det viktiga jobbet för oss vuxna, att med lagen som verktyg genomdriva förändring genom att fortsätta det dagliga viktiga arbetet med att stå upp för barnets rättigheter. Det har vi som fortsatt ambition att göra, säger Frälsningsarméns barnrättsjurist Madeleine Sundell.

Idag fredag lämnar Barnrättsutredningen över sitt betänkande till Sveriges barnminister Åsa Regnér. Barnrättsutredningen har sedan våren 2013 haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur FN:s konvention om barnets rättigheter kan göras till svensk lag. 

Fokus på barnets bästa

Utredningen har särskilt fokuserat på barnets bästa i det enskilda fallet och konstaterar att barnkonventionen inte hittills fått ett tillräcklig genomslagskraft. Betänkandet lyfter barn i utsatta situationer; barn i migrationsprocessen, barn med funktionsnedsättningar, barn som bevittnat våld och barn som utsatts för våld. Utredningen ger ett förslag på hur lagen kan se ut samt föreslår ett stärkt kunskapslyft. 

Frälsningsarméns barnrättsjurist Madeleine Sundell kommenterar:

Hur det har varit fram till nu

Det här är ett mycket efterlängtat steg i rätt riktning. Något sent men en saknad grundbult i Sveriges syn på barnen. När FNs barnkonvention kom till 1989 var Sverige ett av de första länderna att underteckna. Därefter tog det dessvärre stopp, men svansföringen har varit fortsatt hög.

Det finns ett vägval för varje lands åtagande att följa internationella konventioner, den ena vägen att likställas med svensk lag - att göra tolkningar på varje angeläget område, den andra är att göra en direkt implementering av konventionerna.

Barnkonventionens principer

Sverige valde i detta fallet det förstnämnda och utvecklingen sedan dess har varit att svensk rätt ska tolkas i ljuset av barnkonventionen och dess välkända principer om:
• barnets lika och unika värde,
• barnets bästa,
• barnets rätt till liv och utveckling och
• barnets rätt att komma till tals i beslut som rör dem.

Hur bristande det har varit

Detta har tyvärr fallerat på alltför många sätt, framför allt i barns kontakt med myndigheter och rättsväsendet där bristen på barnets bästa, vuxnas egna syn på barnrätten och haltande subjektiva tolkningar fått förödande konsekvenser. 

Samtidigt som barnrättsutredningen gjort sitt jobb har Sverige också gjort stora inskränkningar gällande barns rätt till utbildning, socialt bistånd och familjeåterförening.

Under senaste årets omvälvande flyktingkris har detta blivit mycket kännbart och vi har erfarit att besluten om barnets rättigheter inte sker i linje med barnkonventionens devis att tillförsäkras -varje barn utan åtskillnad.

Organisationers nätverk för barnkonventionen

Frälsningsarmén valde tidigt att börja arbeta med barnkonventionen och i början på 90-talet tog vi tillsammans med några andra organisationer initiativ till att starta Nätverket för Barnkonventionen (www.barnkonventionen.se) med syftet att göra barnkonventionen till svensk lag. Tillsammans har vi tills idag blivit 44 organisationer som samlats kring ett ihärdigt och enat påverkansarbete.

Frälsningsarméns egna etiska vägledning - I Trygga Händer

Vi har även tagit eget ansvar att kvalitetssäkra våra verksamheter utifrån en etisk vägledning och barnsyn genom det förhållningssätt som vi kallar I Trygga Händer, ett kvalitativt arbete och kursverksamhet som handlar om att skapa trygga miljöer för barn och unga och att förebygga övergrepp.

En byråkratisk väg har påbörjats

Därför blir jag extra glad idag när en så viktig kamp når över målsnöret. Viktigt att konstatera är dock att det inte innebär en direkt effekt från mörker till ljus. Barnrättsutredningens betänkande ska ju vandra sin byråkratiska väg för att sedan antas i Sveriges riksdag och därefter börja användas och vinna vägledning i praxis.

Med lagen som verktyg  måste vi nu genomdriva förändring

Det här är ett erkännande och en seger för barnen men nu återstår det viktiga jobbet för oss vuxna, att med lagen som verktyg genomdriva förändring efter förändring. Varje seger på vägen dit är värd att fira om vi samtidigt fortsätter det dagliga viktiga arbete med att stå upp för varje barn och dess rättigheter i den krassa verkligheten. Det har Frälsningsarmén som fortsatt ambition att göra.

Publicerat: 2016-03-11Skriv utKommentera (
)