På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Allt fler föräldrar i hemlöshet

Antalet personer med akuta boendelösningar ökar kraftigt i Sverige, enligt färska siffror som tillkännagavs av Socialstyrelsen 30 november. 24 000 barn har nu föräldrar som lever i hemlöshet. En alarmerande siffra, tycker Per-Uno Åslund, metodstödjare för sociala institutioner och förskolor på Frälsningsarmén.

Foto: Jonas Nimmersjö

24000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet

Idag släppte Socialstyrelsen en färsk rapport om hemlösheten i Sverige. Sist en liknande rapport släpptes var år 2011. Gruppen av hemlösa som lever i akut hemlöshet var under mätveckan 5900 personer, vilket är en ökning med 1500 personer. Gruppen hemlösa föräldrar med barn under 18 år har ökat med 900 personer. och minst 24 000 barn har nu föräldrar som lever i hemlöshet.

– Det är det mest alarmerande i rapporten och detta trots att Barnkonventionen lyfter fram barns rätt till en skälig levnadsstandard, säger Per-Uno Åslund, metodstödjare för sociala institutioner och förskolor på Frälsningsarmén.

Vi fokuserar på att hjälpa utsatta barn

Vi på Frälsningsarmén har hemlöshet som ett av våra fem fokusområden i kampen att hjälpa utsatta och just barns utsatthet på det området har vi pekat på i en kampanj under hösten.

Fler som sover utomhus

Den tidigare statistiken från år 2011 visade att det då fanns totalt 34 000 hemlösa i Sverige och i den nya rapporten är siffran omkring 33 000. Gruppen har alltså totalt sett minskat något men de som sover utomhus eller i offentliga utrymmen har ökat med 400 personer, eller 130 procent sedan förra mätningen.

Tilläggas bör även att färre kommuner deltagit i årets rapport jämfört med den tidigare, vilket gör att det finns ett större mörkertal. Värst drabbade är storstäderna med omnejd.

Fler kvinnor och yngre söker hjälp hos oss

Enligt rapporten är det fortfarande män som utgör den största gruppen hemlösa, 62 procent, men sedan år 2011 har 900 fler kvinnor utan ordentligt boende rapporterats. Medelåldern har även sjunkit med tre år till 40 år.

Vi har också noterat att fler kvinnor och fler yngre söker sig till oss på grund av hemlöshet. Antalet utlandsfödda var enligt rapporten 2000 fler nu jämfört med år 2011. Drygt hälften av dem har levt i Sverige i minst fem år. 

"I statistiken ingår till exempel inte papperslösa och ensamkommande flyktingungdomar"

Dubbelt så många av de akut hemlösa är utlandsfödda, jämfört med vid den tidigare mätningen.

– Detta möter vi på många orter och i olika verksamheter och kårer. I statistiken ingår inte papperslösa, ensamkommande flyktingungdomar och EU- och EES-medborgare och de grupperna har ökat stort bland de som söker hjälp hos oss, säger Per-Uno Åslund.

– Det hela är ett tecken på ett dåligt fungerande integrationsarbete, fortsätter han.

"Jag anser att alla människor har rätt till en bostad"

Rapporten visar att var femte person som lever i hemlöshet har blivit avhyst från sin bostad och lika stor andel har inga andra behov som kräver stöd och insatser mer än på boendefronten. Den vanligaste inkomstkällan bland de hemlösa är försörjningsstöd.

– Många av dessa människor är redan ekonomiskt svaga och har alltså inte råd med de rådande bostadskostnaderna. Vi måste sträva efter en bostadspolitik som gör att vanliga människor har råd med ett värdigt boende. Jag anser att alla människor har rätt till en bostad, säger Per-Uno Åslund.

Våra natthärbärgen, stödboenden, behandlingshem och sociala center

Förutom natthärbärgen, stödboenden och behandlingshem driver vi på Frälsningsarmén sociala center där målgruppen kan äta, få en matkasse, kläder, sköta sin hygien, samtalsstöd och praktisk hjälp med blanketter och i kontakten med myndigheter. Många som söker sig till oss på grund av hemlöshet är personer som lever i missbruk. Tidigare gällde det främst alkohol men numera är ofta fler substanser inblandade.

Frälsningsarmén har sett en ökning av människor med psykisk ohälsa som söker sig dit. Dessa två grupper hade dock minskat något enligt Socialstyrelsens rapport men fortfarande lever en tredjedel av de hemlösa i missbruk och en femtedel lider av psykisk ohälsa.

"De måste få tillbaka sitt människovärde"

– De som lider av missbruk eller psykisk ohälsa klarar ofta inte ens av att fylla i blanketter för att få ekonomiskt bistånd och stöd. De hamnar då i en ond cirkel, säger Per-Uno Åslund.

– Vi arbetar långsiktigt och på bred front och erbjuder dessa kurativa och praktiska åtgärder. Vi måste återupprätta dessa människor så att de får tillbaka sitt människovärde, fortsätter han.

Annat som kan ligga bakom hemlöshet är skilsmässa eller separation, unga som blivit utslängda av sina föräldrar, arbetslöshet, utförsäkring av sjukskrivna, pensionärer som inte har råd med sin hyra, de som flytt från en miljö av hot och/eller misshandel och de med psykisk ohälsa.

Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet

1. Akut hemlöshet

De som vistas på akutboende, härberge, jourboende eller skyddat boende. Dit räknas även de som sover i exempelvis offentliga lokaler, trappuppgångar, tält, parker eller andra utomhusmiljöer. Enligt rapporten befann sig omkring 5935 personer (år 2011: ca 4500), främst män, i den situationen. Många levde i missbruk och/eller var utlandsfödda och en stor del av dem hade barn under 18 år.

2. Institutionsvistelse och stödboende

Personer som befinner sig på kriminalvårdsanstalt, HVB-hem, familjehem, SiS-institution; Statens institutionsstyrelse som bedriver tvångsvård, eller stödboende och som ska flytta inom tre månader utan att ha en egen bostad ordnad. Det var 4899 personer (år 2011: ca 5600) i denna situation, också främst män med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa.

3. Långsiktiga boendelösningar

Omkring 15 838 (År 2011: 13 900) personer hade en försökslägenhet, träningslägenhet, socialt eller kommunalt kontrakt då personen inte hade tillgång till ordinarie bostadsmarknad. Bland dem fanns många familjer och utrikesfödda. Missbruk var mindre vanligt.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende

5726 (År 2011: cirka 6800) personer bodde tillfälligt och kontraktslöst hos bekanta eller hade ett inneboende- eller andrahandskontrakt som är kortare än tre månader. Många var unga, led av konfliker inom familjen och/eller hade missbruksproblem. Den gruppen hade minskat något till enligt den färska rapporten.

De under 18 år som är placerade enligt socialtjänstlagen

I statistiken ingår inte de under 18 år som är placerade enligt socialtjänstlagen, eller LVU; lag om vård av unga. Inte heller de som bor i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen eller LSS; lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det gäller även personer utan uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn som fått placering via socialtjänsten och tredjelandsmedborgare från Europa som vistas i en kommun utan förankring där.

Text: Teresia Jansson

Publicerat: 2017-11-30 Skriv ut Dela