Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
  • Meny

Nya lösningar för Frälsningsarméns skolor i Liberia under corona

David S. Massaquoi och hans utbildningsteam i Frälsningsarmén Liberia och Sierra Leone tvingades hitta nya vägar för att kunna fortsätta erbjuda högkvalitativ skolgång trots pandemins utmaningar.

Många barn i Liberia fick liksom Frälsningsarméns elever övergå till hemundervisning i början av pandemin.

Att arbeta som utbildningsledare i Liberia har länge varit utmanande på grund av konflikter, ebolasmit­ta och extrem fattigdom. Att i samarbe­te med regeringen och andra ta itu med enorma luckor i utbildningsutbudet med hjälp av begränsade resurser tillhörde vardagen. Då kom covid-19.

David S Massaquoi, utbildningsdirektor på Frälsningsarmén i Liberia och Sierra Leone.— Att vara en del av en organisation som tror på människor och på vikten av att utveckla unga människor har varit en enorm välsignelse i denna utmanande situation, säger David S Massaquoi, ut­bildningsdirektor på Frälsningsarmén i Liberia och Sierra Leone.

Många börjar ett nytt år med person­liga och yrkesmässiga ambitioner vars framsteg kan bedömas i slutet av året. David S Massaquois utbildningsgrupp hade gjort en grundlig utvärdering av utmaningar och prestationer under 2019 och kunde starta 2020 med drömmar om att gå framåt och tydliga planer för att uppnå dessa.

Utmaningen att erbjuda distansundervisning

— Inlärningsmetoden i våra skolor och högskolor baserade sig på traditionellt klassrumsbaserat, interaktivt lärande. Över natten var det plötsligt inte längre möjligt, berättar han.

Redan förut var det bara 44 procent som gick i skolan med en låg läskunnig­het på bara 48-52 procent som följd. Med den plötsliga nedstängningen av sko­lor på grund av covid-19 var den störs­ta omedelbara utmaningen att erbjuda möjlighet till distansundervisning.

— Som ett första steg började vi med att leverera tryckt inlärningsmaterial till våra elevers hem. Denna lösning passade bra in i vårt traditionella inlärningspro­gram, även om vi behövde implementera en lång rad hygienrutiner för att skydda både våra anställda och studenterna, sä­ger David.

En fjärdedel av eleverna nåddes online

Genom personalens hårda arbete nåddes på detta sätt 3 582 av de 4 460 eleverna. Nästa steg blev att öppna ett klassrum online i sociala medier och att införa andra former av lärande med hjälp av teknik. Endast en fjärdedel av studen­terna kunde dock ta del av denna under­visning. Tillgängligheten och priset för teknisk utrustning utgör en allvarlig be­gränsning för de flesta familjer.

— En annan utmaning var att vi hade rekryterat våra lärare på grundval av de­ras erfarenhet av klassrumsundervisning snarare än deras tekniska färdigheter. Som ett resultat av pandemin har vi nu börjat utveckla teknikutbildningar för lä­rarna och börjat tänka på den långsiktiga inriktningen för utbildning och lärande, berättar David S Massaquoi.

I slutet av juni kunde de äldre studen­terna börja återvända till skolan och sis­taårseleverna prioriterades så att de fick det stöd de behövde inför examen, som ägde rum mellan den 17 augusti och 2 september.

I nära samråd med Frälsningsarméns Internationella högkvarter utvecklades säkra lokala riktlinjer, som blev de första inom Liberias skolväsende. Covid-säker­hetsutbildning har genomförts för all skolpersonal så att alla har god kunskap om riktlinjerna för att upprätthålla hälsa och säkerhet.

Handhygienen har blivit extra viktig under pandemin

Av de 542 sistaårselever som förvän­tades tillbaka till skolan återvände 440 den första veckan. Under de efterföljande veckorna ökade antalet gradvis till när­mare 500. Vissa studenter återvände inte på grund av sjukdom, graviditet, orolig­het eller flytt från området. För dem som återvände utvecklade lärarna en kompri­merad läroplan.

— Våra skolor är bland väldigt få i lan­det som har kunnat fortsätta att betala lärare under hela pandemin. Ekonomiskt stöd från den internationella Frälsnings­armén har gjort det möjligt för oss att göra detta. Stödet har inneburit att vår personal har kunnat behålla fokus, förbli starkt motiverad och redo att arbeta, sä­ger David.

Gatubild från Monrovia, Liberia.

Föräldrarna har blivit mer delaktiga

Efter examen har de andra årskurserna fått återvända gradvis och på ett säkert sätt. Under pandemin har elevernas för­äldrar fått en ökad insikt i undervisning­en. Föräldrarna har fått spela rollen som ställföreträdande lärare under de veckor som deras barn varit hemma och nu ser de skolan och personalen ur ett helt an­nat perspektiv.

— Det har medfört att de också har va­rit samarbetsvilliga och hjälpt till att för­klara för sina barn vikten av att hantera social distansering när de skulle återvän­da till skolan. Behovet av att upprätthålla sociala avstånd har skapat en utmaning med hur mycket utrymme vi behöver tilldela varje elev. Vi har också behövt skaffa nya möbler eftersom studenterna inte längre kan dela skrivbord, berättar David.

Andra delar av arbetet fortsätter att ge­nomföras online. Det gäller till exempel kommunikation med personal och med myndigheterna.

— Möjligheten till flexibla arbetstider hemifrån har också varit positiv. Jag har kunnat minska min restid och lägga mer fokus på mitt jobb. Även om min fru och mina barn också är hemma och ibland har konkurrerat om uppmärksamheten, säger David S Massaquoi.

David S. Massaquoi tillsammans med studenter på Frälsningsarméns skola i Liberia.

Frälsningsarméns skolor bland de bäst presterande i landet

Davids barn har också gått på Fräls­ningsarméns skolor. Sonen har precis slutat på William Booth High School och dottern går klass 11 på Len Millar Junior- och Senior High School.

— För mig är det viktigt att de av oss som arbetar med våra Frälsningsar­méskolor i Liberia själva låter våra barn gå dessa utbildningar, och dessutom är de av hög kvalitet, förklarar han. Även om Frälsningsarmén startade våra sko­lor först 1992 går vi snabbare framåt än många andra skolor när det gäller kva­litetsutbildning och ledarskap och är bland de bäst presterande i landet.

Utbildningsteamets mål i dessa utma­nande tider är att fortsätta arbeta för att upprätthålla denna kvalitet och att utö­ka utbudet till Sierra Leone och Guinea när tiden är rätt.

— Med fortsatt stöd från vår engagera­de personal och våra internationella part­ners vet vi att detta är möjligt. Digitalt lärande kommer att ligga i fokus under de kommande månaderna och åren och vi ser att vi efter covid-19 kommer att ha såväl möjlighet till som behov av ett helt annat utbildningsprogram – som passar för 2000-talet.

David S Massaquoi framhåller att det, precis som med ebola, kommer att ta tid efter att viruset har passerat för att ställa om, men så småningom kommer de soci­ala interaktionerna och sätten att arbeta att landa i ett nytt mönster.

— Vad jag redan kan se är dock att covid-19 har gjort mig till en helt an­nan slags utbildningsdirektor än vad jag var innan pandemin började, avslu­tar han.

Text: Jo Clark, IHQ Översättning/bearbetning: Eva Gustin

Foto: TT/EPA/Ahmed Jallanzo, Shutterstock, United nations deelopment progtramme, Salvation Army IHQ

Fakta

Frälsningsarméns strategi för skolor

  • Tillhandahålla kvalitetsut­bildning som leder till höga prestationer för alla
  • Relationer och partnerskap
  • Förbättra infrastrukturen och maximera resurserna
  • Utveckla en plan för håll­barhet
  • Ständigt förbättra kvaliteten på lärare och ledningssystem
  • Utveckla minimistandarder och riktlinjer för barnsäkerhet och skydd

Artikeln har publicerats i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 1-2021

Skriv ut