Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Härifrån leds Frälsningsarmén i Europa

Frälsningsarmén i Europa ska ligga i framkant i olika frågor som hemlöshetsdebatten eller arbetsmarknadsfrågor och vara beredd på samhällsförändringar. Frälsningsarmén ska också engagera sig och vara med och skapa opinion och kunskap runt aktuella frågor som till exempel människohandel.

Kommendörerna Eva och Johnny Kleman på Frälsningsarméns Europakontor i London. Foto: Toni Kaartinen

På Frälsningsarméns internatio­nella högvarter i London arbetar sedan 1 januari 2018 de svenska frälsningsofficerarna, kommendörerna Johnny och Eva Kleman som ledare för Frälsnings­arméns Europaarbete. Europa är en av de fem zoner som den internationella verksamheten i 131 länder är indelad i.

35 länder i Europa

På Frälsningsarméns Europakontor har Johnny och Eva fyra medarbetare och tillsammans ansvarar och servar kontoret Frälsningsarméns arbete runt om i Europa. För Johnny och Eva innebär det regelbundna besök i de 35 olika län­der där Frälsningsarmén idag arbetar i Europa för att göra avstämningar och utvärderingar och för att kunna skaffa inblick i och förståelse för verksamheter­na.

Europakontoret har ett nära samar­bete med Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle för att hålla honom uppdaterad om arbetet i Europa. Zon­kontoren är en betydelsefull och aktiv länk mellan Frälsningsarméns nationel­la ledare och världschefen men också en viktig internationell kontakt mellan de olika världsdelarnas verksamheter.

Johnny Kleman på resande fot ut i Europa.

Hur tro och socialt helande ska ske lokalt

Johnny och Eva ser att den övergri­pande målsättningen är, som i allt Fräls­ningsarméns arbete, att se hur människor blir upprättade rent socialt och hittar en personlig tro och relation till Gud. När den målsättningen bryts ner till vad som rent konkret görs på kontoret betyder det att försöka skapa bästa möjliga för­utsättningar för att både tro och socialt helande ska kunna hända ute i de loka­la verksamheterna. Det handlar om allt från ekonomi till personal, statistik, pro­gramverksamhet, policyfrågor, revision, utbildning, fastigheter eller utvärdering av verksamheten. Detta görs genom att man jobbar tillsammans med teamen som finns på nationell ledarnivå.

Johnny och Evas tidigare tjänster

Johnny och Eva blev frälsningsof­ficerare i början av 80-talet och upp­skattar mycket sina tidiga tjänster som kårledare. Johnny har också en lång bakgrund inom skola och utbildning och tjänstgjorde under nästan tio år på Frälsningsarméns Officersskola. Eva har sin vidareutbildning inom information och journalistik och var under många år chefredaktör för Frälsningsarméns tid­ningar i Sverige och kommunikations­chef för Frälsningsarmén i Finland och Estland. Innan Johnny och Eva kom till London var de ledare för Frälsningsar­mén i Finland och Estland samt Sverige och Lettland.

Konferensen ”Trust without borders”

På Europakontoret är den närmast kommande händelsen konferensen för alla ländernas ledarteam ”Trust without borders” i Budapest månadsskiftet april/maj. Namnet på konferensen speglar på ett påtagligt sätt situationen i Europa idag, ett Europa i förändring där Fräls­ningsarmén vill verka för att skapa för­troende och bygga broar mellan länder. Nästa europeiska samling är en Ung­domsfestival i Nederländerna år 2020.

Olika nätverk för olika ideologiska frågor eller verksamheter

I syfte att utbyta kunskap och er­farenhet finns i Europazonen 16 olika nätverk sammansatta av representanter för olika ideologiska frågor eller verksam­heter, vilket är något som är helt unikt för Europazonen. Just nu arbetar kommuni­kationsnätverket med en gemensam Eu­ropeisk kampanj mot människohandel.* Det finns en betydelsefull kraft i att gå samman och driva vissa frågor på bred front och samtidigt vara en bönegemen­skap där man stödjer varandra.

Jonny Kleman på Frälsningsarméns dagcenter i Rom. som erbjuder skapande aktiviteter för hemlösa och ensamma.

Gemenskapscenter, härbärgen och soppkök

Runtom i Europa tas många spän­nande initiativ. Ryssland jobbade under fotbolls-VM väldigt aktivt mot prostitu­tion, pornografi och människohandel och där har man ett mycket bra utbild­ningsprogram som man jobbar vidare med. I Italien väljer flera unga människor att utbilda sig till frälsningsofficerare. På flera håll öppnas nya kårer för att nå ut i ett sekulärt samhälle och nya sociala verksamheter i form av gemenskapscenter, härbärgen och soppkök öppnar där behoven är stora. Speciellt under vin­tern har många kårer öppnat sina loka­ler för bostadslösa.

Verkar för öppenhet, förståelse och solidaritet

På många håll gör Frälsningsarmén idag stora insatser för att integrera och stödja nyanlända och möta dem som medierna inte längre rap­porterar om och ser hur inte minst unga människor engagerar sig i social rättvisa och rent praktiskt kavlar upp ärmarna för att finnas till, inte bara för sig själva, utan också för sina medmänniskor. Eu­ropa lever med sviterna efter och risken av annektering, krig, politiska motsätt­ningar, terrorism och hot som skapar slutenhet. Frälsningsarmén i Europa ser en motsatt trend och vill verka för att människor blir mer öppna, förstående och solidariska.

Människors andliga och själsliga behov

Frälsningsarmén verkar i den del av världen som räknas som den kanske mest sekulariserade, det vill säga i länder där människor i allmänhet intar en allt min­dre andlig syn på tillvaron. Men samtidigt som människor har kroppsliga och soci­ala behov är Frälsningsarmén också helt övertygad om att människor i ett modernt samhälle även har andliga behov. Därför är Frälsningsarméns omedelbara uppdrag att möta just den längtan och se människ­ors behov till både ande, själ och kropp.

”Var redo, engagerade och ta ansvar”

Frälsningsarmén i Europa följer världschefen general Brian Peddles inter­nationella vision ”Be ready, be engaged and take responsibility”, vilket innebär att ligga i framkant i olika frågor som hemlöshetsdebatten eller arbetsmark­nadsfrågor och att vara beredd på sam­hällsförändringar och ha en plan för att möta dessa.

Jonny Kleman presenterar Frälsningsarméns arbete mot människohandel i Europaparlamentet 18 oktober 2018.

Skapa opinion och kunskap

Frälsningsarmén ska enga­gera sig och vara med och skapa opinion och kunskap runt frågor som till exem­pel människohandel, hållbarhets- eller flyktingfrågor. Detta innebär också att ge människor en plattform för sitt enga­gemang, ett utrymme att betyda något för andra, exempelvis att engagera sig som volontär. Den unga generationen är viktig och ska nås genom att mötas av ett språk som är relevant och begripligt i vårt samhälle och samtidigt ta hjälp av nya kommunikationsvägar för att hjälpa människor att bearbeta och hantera vik­tiga livsfrågor.

Att våga hantera utmaningarna

Utmaningar för Frälsningsarmén i Eu­ropa finns det naturligtvis och på flera olika plan. Att sitta fast i icke-funktio­nella former och klara av att förändra verksamheter är en slags utmaning, och att hålla ihop en budget då behoven är oändliga är en annan.

Det viktigaste är att inte ignorera ut­maningarna eller att bli överväldigad, utan att våga hantera dem. I Europa har många organisationer under en lång följd av år sett vikande medlemssiffror. Det gäller politiska partier, fackförening­ar, idrottsorganisationer men också kyr­kor som Frälsningsarmén. Det ser dock ut som om den trenden planar ut och att det vänder.

Europazonen i Frälsningsarmén är för övrigt den som vuxit starkast på senare år på grund av att man startat nya verksam­heter i flera länder. Utmaningar i sig är alltså inget Frälsningsarmén är rädd för utan kan snarare användas som en slags språngbräda för att hitta lösningar och se nya möjligheter.

Johnny och Eva poängterar att de med mycket stor respekt och ödmjukhet ser hur Frälsningsarmén förverkligar sitt uppdrag i länder som Ukraina, Grönland eller Portugal där de ekonomiska förut­sättningarna är mycket begränsade. Sam­tidigt är det fantastiskt att länder som till exempel Norge och Holland bygger upp verksamheter och anläggningar som får enorm genomslagskraft i samhället.

De personliga berättelserna berör mest

Mest berörda blir de dock av de person­liga berättelserna om hur människors liv fått en ny inriktning efter att de fått en personlig tro på Gud. Inget är starkare än att få sitta bred­vid en 23-årig kille som berättar att han för två år sedan var narkoman och bod­de på gatorna i Moskva, men idag är frälsningssoldat och som volontär söker upp andra missbrukare för att hjälpa dem.

Att höra hur en ung kvinna berät­tar att hennes första möte med Fräls­ningsarmén var då hennes mormor fick hämta kläder till sina barnbarn den där vintern då de höll på att frysa ihjäl, är starkt. Idag är hon snart färdigutbildad frälsningsofficer och har en egen liten familj. Att se Guds förvandlande kraft i funktion ger den absolut största glädjen och tillfredställelsen, menar Johnny och Eva Kleman.

Fakta Europazonen

  • Frälsningsarmén finns i 28 länder i Europa.
  • Frälsningsarmén (hette då Kristna Missionen) startades i England av William Booth 2 juli 1865.
  • Länder i Europa där Fräls­ningsarmén först startade efter Storbritannien var Frankrike (1881) Schweiz (1882) och Sverige (1882)
  • Senaste länderna i Europa där Frälsningsarmén startat är Slovakien 2015, Grönland år 2012, Grekland 2007 och Polen 2005.
  • Soldater 37 248
  • Civilmedlemmar 14 300
  • Anställda 16 413
  • Kårer 983

Text: Lars Beijer
Foto: Toni Kaartinen och privat

Artikeln finns publicerad i Stridsropet nr 2 - 2019

Publicerat: 2019-05-09Skriv ut