På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Verksamhetsplan

Vår förskola genomsyras av en lärande miljö där barn och vuxna tillsammans söker ny kunskap och ständigt utmanas.

Förskolan Krubban är en liten förskola på Östra Ersboda Vi har plats för 32 barn fördelat på våra två avdelningar, Hoppet och Glädjen. Vi har åldersnära grupper - på Glädjen är barnen 1-3 år och på Hoppet är barnen 3-5 år. Förskolan har en fin utegård som ligger skyddat i ett bostads område. På förskolan arbetar medvetna och kompetenta pedagoger som tillsammans verkar för en utvecklande miljö och verksamhet, utifrån läroplanen för förskolan.

Förskolan som vi tillsammans har byggt upp kännetecknas av en utveckling och den kristna trons medmänskliga värdegrund. Vi utvärderar och reflekterar hela tiden vår verksamhet för att se om vi behöver förändra eller stärka någon del i verksamheten med barngruppen som utgångspunkt. Krubban ska vara en förskola som ligger i tiden och som värnar om varje individ, barn, förälder och personal.
Krubban ska vara en kommunikativ arbetsplats där vi har ett öppet förhållningssätt och en stark samverkan mellan föräldrar och personal. Skapandet och kreativiteten ska vara drivkraften för såväl barnen som dom vuxna, alla ska få använda sina kompetenser och tillåtas att vara duktiga.
Vår förskola genomsyras av en lärande miljö där barn och vuxna tillsammans söker ny kunskap och ständigt utmanas.

Målsättning - Att växa i lärande

Vi vill att:

 •  varje barn utvecklas socialt och individuellt genom nya kunskaper och färdigheter.
 • med omsorg om hela människan skapa en stimulerande och trygg miljö.
 • på ett positivt sätt förmedla den trygghet och mening med livet som den kristna tron ger.

Arbetssätt

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik!

Barns utveckling och lärande

Genom pedagogiskt förankrade rutinsituationer lär vi oss:

 • att arbeta tillsammans och ta hänsyn till varandra samt möta nya problem och lösa dom utifrån barnen själva.
 • att utveckla språket, iakttagelseförmågan och kunskapen om oss själva genom att prata om allt vi gör och ser.
 • att upptäcka och förstå matematiska och naturvetenskapliga begrepp och fenomen.

Vår kristna profil gör att naturliga inslag i verksamheten är sånger med kristet budskap och att vi läser berättelser ur bibeln. Vi lägger stor tyngdpunkt på etik och empati, hur vi ska vara mot varandra. Vi arbetar även mer grundligt med de kristna högtiderna, så som jul, påsk, allhelgonahelgen m.m. Vi i arbetslaget är även medvetna om att vi är förebilder i vårt sätt att vara och göra.

Vi arbetar kring läroplansmålen: 

 • Helhetstänkande

För att skapa trygghet och att varje barn ska känna sig välkommet möter vi och hälsar på alla barn när de kommer. Vi vill genom beröm och uppmuntran stärka det positiva i varje barn. Vi vill att varje barn ska känna att de blir sedda och kan komma till tals varje dag. Barnens självständighet och tilltron till sig själv övas genom att barnen får prova själv i olika rutiner och situationer. Jag kan, jag vill, jag vågar.  Vi jobbar aktivt med att anpassa miljön inne och ute efter barngruppens behov.

 • Hälsa och rörelse

Vi går ut varje dag för att stimulera barnens grovmotorik och hälsa. I ersbodakyrkans motionslokal har vi gymnastik för de större barnen. Genom samtal och att använda alla sinnen pratar vi om kost och vad som är bra för kroppen. Vi har skidtävling och springtävling som ett roligt inslag av gemenskap.

 • Naturvetenskap & Teknik

Naturen och skogen ser vi som en bra kunskapsmiljö, därför gör vi utflykter då vi upptäcker naturen och arbetar t.ex. med årstiderna på olika sätt. Vi vill synliggöra naturens kretslopp och öka medvetenheten om att vi måste ta hand om vår jord genom återvinning och prata, tänka kring hållbar utveckling. Pedagogerna ställer utmanande frågor kring problemlösning och olika naturvetenskapliga fenomen.

Det vi gör är att synliggöra naturvetenskapen och tekniken som finns runt omkring oss för barnen. Det är viktigt för oss att barnen får prova sin ide´, bygga, skapa och konstruera. Men även introducera ett reflekterande tankesätt. Utmana barnen att fundera kring varför och hur.

 • Språk

Vi vill ge ett naturligt utrymme för samtal i vardagens luncher, samling, påklädning, lek, m.m. Här kan pedagogerna hjälpa till att förstärka och nyansera begrepp och kommunikation hos det enskilda barnet. Barnet får möjlighet att pröva nya ord och göra dem till sina egna. Vi vill ge stort utrymme till att utforska och prova skriftspråket samt leka med ord på olika sätt.

 • Matematik

 Barnen ska erbjudas både i miljön, genom pedagoger och varandra, möjlighet att prova och använda olika sätt att mäta, så som talbegrepp, mängd, tid, former, riktning, antal och mängd. Pedagogerna ställer reflekterande frågor och uppmuntrar, förstärker när barnen använder matematiken praktiskt. Matematiken i vardagen ska synliggöras för varje barn. Matematiska begrepp, lägesord m.m. är en naturlig del i samlingarna.

 • Skapande

Vi arbetar med olika material och tekniker för att uttrycka oss genom våra sinnen. Det ska finnas utrymme att skapa fritt och materialet ska vara tillgängligt för barnen.

 • Social kompetens

 Genom att förstärka och lyfta fram våra olikheter vill vi skapa ett tryggt och öppet klimat. Vi vill vara tydliga i det gemensamma ansvar vi har för vår trivsel och vår miljö. Det är viktigt att barnen kan ställa upp och hjälpa varandra. Alla ska kunna känna sig fria att diskutera sina känslor, upplevelser och tankar.(se profilbilden)

 • Lek

Förskolans grund är att verksamheten ska vara rolig och genom leken som metod lär vi oss tillsammans. Barnens egna/fria lek ska ha stort utrymme under läsåret. Genom den fria leken gör barnet kunskapen till sin samt sätter ihop dem i ett sammanhang.

Samverkan

Vi pedagoger vill vara medupptäckare tillsammans med barnen. I samspel med barnen skapar vi vår miljö och det vi lär oss. Alla barn och föräldrar ska kunna komma till tals och visas respekt för sina tankar och åsikter. För oss är det viktigt att föräldrarna är nöjda med den verksamhet vi erbjuder. 

Vi erbjuder att vi vid överlämning på våren av 6-åringarna följa med barnet till sin nya skola samt vara ett stöd för den skola som vi överlämnar barnen till.

Vi besöker och får besök av representanter från Frälsningsarmén i Umeå varje termin.

Medbestämmande

Varje enskilt barn ska känna att de får komma till tals på olika sätt varje dag. Det är viktigt att de får komma med egna synpunkter och idéer kring deras arbete och dag på förskolan. Vi arbetar mycket med samtal med barnen där rutinsituationerna är ett verktyg. Genom pedagogisk dokumentation kan vi få syn på barnens lärande och skapa samtalsunderlag kring hur vi ska gå vidare samt lyfta tillbaka lärandet till barnen.

 Systematiskt kvalitétsarbete

Det vi gör med barnen ska synliggöras i deras pärm där ska det finnas exempel på vad barnet fått vara med om i alla läroplansmålen. Detta gör vi genom pedagogisk dokumentationer som kopplas till läroplansmålen.

Pedagogerna använder sig av olika kvalitétsunderlag för att säkerställa att utveckling och lärande sker i undervisningen. Lotusdiagram ska genomföras så att man vid terminens slut kan göra en bedömning av vilka mål som vi behöver arbeta mer med under den kommande terminen. Pedagogerna arbetar löpande med att följa upp och analysera undervisningen samt att utvärdera resultat. Förskolläraren har ansvar för att kvalitétsarbetet utförs. Förskolechefen är ytters ansvarig för att kvalitétsarbetet följs upp och analyseras. Förskolechefen är också den som ska skapa förutsättningarna för det.

Barnintervjuer och föräldraenkäter genomförs kontinuerligt.

Det är viktigt att alla som arbetar på Förskolan Krubban känner engagemang och vilja till utveckling av sig själv som pedagog och av verksamheten. 

Profilbild

Att inom förskolan erbjuda ett kristet alternativ med god fysisk, social, andlig omsorg och fostran samt kunskapsutveckling och färdighetsträning.

Strategimål -arbetsätt

1. Adekvat omsorg till varje barn efter deras behov och förutsättningar:

Genom att:

 • genomföra aktiviteter efter varje barns utvecklingsnivå.
 • ha en daglig diskussion med hemmet om barnets dag .

2. Barnen ska få en positiv kristen livs och människosyn.

Genom att:

 • vi sjunger sånger med ett kristet budskap och läser berättelser ur bibeln med barnen.
 • vi i arbetslaget pratar om vår tro och bemöter barns funderingar över livet.
 • vi lägger stor vikt på värdegrundsfrågor.

3. Ge varje barn insikt om att det är unikt, värdefullt.

Genom att:

 • tillmötesgå varje barns enskilda behov samt berömma och uppmuntra deras positiva sidor.

4. Låta barnen ta ansvar och visa hänsyn och respekt för sina medmänniskor.

Genom att:

 • lära barnen att hjälpa varandra.
 • visa och prata om att rättvisa inte är samma sak som lika mycket.

5. Alla barn själva eller via föräldrar uppger att de trivs på sin förskola.

Genom att:

 • skapa en lugn och harmonisk miljö, med fri lek och en frispråkig öppenhet.

6. Alla barn ska känna ansvar, hänsyn och respekt för medmänniskor.

Genom att:

 • vara vuxna kristna förebilder som lyssnar och bekräftar barnen.
 • ställa krav på varje barn efter deras utvecklingsnivå.
 • träna barnen i turtagning
 • träna barnen i orsak-verkan. Vilken konsekvens får mitt handlande.

8. Alla föräldrar är nöjda med den undervisning och omsorg som erbjuds.

Genom att:

 • skapa förtroende genom en öppen och rak kommunikation med föräldrarna.
 • samarbete kring de enskilda barnets utvecklingsmål.
 • skapa möjligheter för föräldrar till inflytande genom föräldramöten och daglig respons på det vi gör.
 • vi gör en tydlig dokumentation på deras barns utveckling.

 Arbetssätt

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik.

Barns utveckling och lärande

Genom pedagogiskt förankrade rutinsituationer lär vi oss:

 • att arbeta tillsammans och ta hänsyn till varandra samt möta nya problem och lösa dom utifrån barnen själva.
 • att utveckla språket, iakttagelseförmågan och kunskapen om oss själva genom att prata om allt vi gör och ser.

Vår kristna profil gör att naturliga inslag i verksamheten är att vi sjunger sånger med kristet budskap och vi läser berättelser ur bibeln. Vi lägger stor tyngdpunkt på etik och empati, hur vi ska vara mot varandra. Vi arbetar även mer grundligt med de kristna högtiderna i den svenska traditionen, så som jul, påsk, allhelgonahelgen m.m. Vi i arbetslaget är även medvetna om att vi är förebilder i vårt sätt att vara och göra.

Vi jobbar aktivt med att anpassa miljön inne och ute efter barngruppens behov.

Vi går ut varje dag för att stimulera barnens grovmotorik och hälsa. Naturen och skogen ser vi som en bra kunskapsmiljö, därför gör vi utflykter då vi upptäcker naturen och arbetar med  årstiderna på olika sätt.

I slutet av varje månad uppmärksammar vi dom barn som fyllt år under månaden, vi sjunger, delar ut kort och bjuder på glass. 

Vi arbetar med olika material för att uttrycka oss genom våra sinnen, i mindre och större grupper samt genom ett medvetet tänkande i de dagliga rutinsituationerna.

Trygghet och trivsel

För att skapa trygghet och att varje barn ska känna sig välkommet möter vi och hälsar på alla barn när de kommer. Vi vill genom beröm och uppmuntran stärka det positiva i varje barn. Det är viktigt att barnen kan ställa upp och hjälpa varandra.

Alla ska kunna känna sig fria att diskutera sina känslor, upplevelser och tankar, oavsett kön.

Samverkan

Alla föräldrar ska kunna komma till tals och visas respekt för sina tankar och åsikter. För oss är det viktigt att föräldrarna är nöjda med den verksamhet vi erbjuder.

Vi erbjuder att vi vid överlämning på våren av 6-åringarna följa med barnet till sin nya skola.

Vi besöker och får besök av representanter från Frälsningsarmén i Umeå varje termin.

Förutsättningar

Förskolan Krubban har Frälsningsarmén som huvudman. Styrningen sker genom en styrelse bestående av representanter från huvudman, personal, föräldrar, frälsningsarméns -församling och -kår. Styrelsen träffas två gånger per år.

Arbetslaget består av förskolechef, förskollärare och barnskötare. Personalen har utöver schemalagd arbetstid i barngrupp även tid avsatt för individuell planering samt planering tillsammans med arbetslaget på sin avdelning en kväll i månaden. Arbetslaget har en arbetsplatsträff på kvällstid varje månad. Krubban skall hålla stängt tre dagar varje läsår för planering och utvärdering.

Arbetslaget

I arbetslagen ska ansvarsfördelningen vara tydlig. Barnen delas i ansvarsbarn, där alla pedagoger har ansvaret för barnets utveckling, både socialt och kunskapsmässigt men förskolläraren har det yttersta ansvaret. Alla tar ansvar för att hålla utvecklingssamtal, och att dokumentera barns lärande. Också här har förskolläraren ett särskilt ansvar. Kontakten med hemmet hjälps alla inom arbetslaget åt med. 
Inom arbetslaget finns en samlad kompetens som nyttjas på bästa sätt, genom att vi ser över behoven och fördelar arbetsuppgifter och resurser utifrån dessa. Alla ges utrymme att utvecklas och dela med sig av sina kunskaper och intresseområden. Här har var och en ett stort ansvar att förmedla sina kunskaper och viljan att dela med sig. Medarbetarsamtalet är ett bra forum för dessa samtal. Vi verkar för att alla i arbetslaget ser sin del i varje barns utveckling.

Arbetslagets ansvar

Arbetslaget har ansvar för att nå målen i våra styrdokument genom erbjudanden och upplevelser för barnen, där förmågor tränas.

 • Arbetslaget ska tillsammans formulera metoder kopplat till Krubbans utvecklingsmål för den grupp barn de gemensamt ansvarar för. Övergripande målen för enheten, och läroplanens mål skall anpassas och förankras i arbetslaget och i barngruppen. Arbetslaget ansvarar för att kontinuerligt utvärdera verksamheten under läsåret.

Uppföljning, analys och utvärdering sker löpande under terminerna och sedan vid terminens slut görs en fördjupad utvärdering som ska ligga som underlag för kommande verksamhetsår.

 • Arbetslaget ansvarar för att dokumentera barnens lärande, detta gör vi genom att arbeta med pedagogisk dokumentation samt portfolio. 
 • Arbetslaget ska tillsammans ansvara för barn i behov av stöd. Arbetslaget utser kontaktperson som ansvarig för ett barn i behov av stöd, den ansvarar för kontakten med hemmet, samt eventuella övriga kontakter med t.ex. elevhälsan.
 • Arbetslaget ska nyttja de kompetenser som finns inom laget, och låta barn och föräldrar ta del av detta. Alla i laget har ett delat ansvar för varje enskilt barns utveckling och vistelse.
 • Arbetslaget avgör på vilket sätt varje barn ska delta och erbjudas verksamhet och utmaningar.
 • Arbetslaget förväntas arbeta på ett mångsidigt sätt, där varje barn utmanas.
 • Arbetslaget ska påverka inköp av läromedel, förbrukningsmaterial, samt vilken kompetensutveckling som behövs.

Arbetslagens organisation

För att arbetslagen ska fungera i vardagen, krävs uttalade förväntningar på varandra och tydliga spelregler. Antalet barn och vuxna måste vara rimligt, för att kunna dela ansvaret fullt ut.

Förskolechefen har det yttersta ansvaret för förskolan. Förskolläraren har ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet. Dessa arbetar nära varandra i diskussion och praktik.

Den i arbetslaget som representerar personalen i styrelsen ska samla frågeställningar och föra ärenden i arbetslagets ställe.

Kompetensutveckling

Varje halvår genomförs medarbetarsamtal med personal. Dessa leds och ansvarar förskolechefen för. Då finns möjlighet att få och ge feedback, samt uttrycka önskemål och behov av fortbildning. Enskilda utvecklingsmål för personalen upprättas. Förskolechefen ansvarar för att nödvändig fortbildning erhålls inom rimliga ramar.

Friskvård för personalen sker genom bidrag från Krubban för enskilda aktiviteter, gemensam rekreation och schemalagd friskvårdstid.


Utvecklingsmål och fokusområde 2017-2018

 

Uppföljning

Föregående verksamhetsperiod har Förskolan Krubban haft det systematiska kvalitetsarbetet som ett övergripande utvecklingsmål. Krubban har gått in i period med en nyvald vision samt med några uppsatta mål i en verksamhetsutvecklingsplan som vi ska arbeta mot.

Olika fortbildningar för pedagogerna som rör kvalitetsarbete har genomförts under vårterminen. Här kan nämnas en 2 dagars utbildning kring analysarbete som 2 personer deltog i samt en kursdag kring dokumentationsarbete som 2 pedagoger deltog i.

Varje avdelning har fått en laptop dator som då finns nära till hands och som bland annat ska underlätta att snabbare få fram dokumentationer samt på andra sätt underlätta arbetet med att följa barnens utveckling och lärande genom dokumentation. Vid slutet av vårterminen 2017 genomfördes en halvdag med analys- och utvärderingsarbete.

Det andra utvecklingsmålet för perioden var att omorganisera till åldersnära barngrupper med en småbarns avdelning för barn 1-3 år samt en avdelning för barn 3-5 år. Förändringen genomfördes i november 2016 efter 3 månaders förberedelser. Bytet till de nya gruppkonstellationerna gick väldigt bra och vi har kunnat se positiva resultat i det pedagogiska arbetet under vårterminen som följde. En stor fördel är att det går mycket lättare att anpassa aktiviteter och pedagogiskt innehåll när grupperna är mer åldershomogena. Då vi också genomförde stora förändringar i barnens lekmiljö för att anpassa så har vi sett vilken positiv effekt det haft.

En mindre bra effekt för verksamheten upptäckte vi blev att det är svårare att fylla upp den äldre barngruppen med nya barn när det är många i gruppen som slutar för att börja i skolan.

Period 2017-2018

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta vara ett fokusområde den kommande perioden då det är något som ska utvecklas under tid. Vi utgår från den skrivna verksamhetsutvecklingsplanen även denna period och ska löpande ta tag i de olika uppsatta mål som finns. Fortbildning för pedagogerna finns med som en självklar del. I höst är det inplanerat fortbildning i att arbeta med toddlare, en 2 dagars utbildning som en pedagog åker iväg på. 2 andra pedagoger går fortbildningen kring analysarbete i november.

Vi kommer att arbeta vidare med att säkra och utveckla de underlag vi använder i kvalitetsarbetet och succesivt fortsätta att arbeta oss fram mot en systematik i kvalitetsarbetet kring undervisningen. När vi i högre utsträckning kan säga att vi arbetar med uppföljning, analys och utvärdering som hänger samman och vi kan få fram ett resultat som kan påvisa vilket lärande som skett så kan vi prata om en systematik. Det ska bland annat skapas en rutin för verksamhetsobservationer som förskolechefen ska ansvara för samt att pedagogerna regelbundet ska göra observationer kring sin egen och andras praktik.

Vi prövar hösten 2017 ett nytt schema och i samband med det kan vi utvärdera om det finns bättre förutsättningar för att skapa utrymme för pedagogernas individuella planeringstid. Här finns mer att utveckla.

 

Språket är det läroplans område som vi i år väljer som ett fokusområde. Efter att pedagogerna på avdelningarna var för sig har gjort en kartläggning i barngrupperna för att se vilka delar inom språkområdet som de ser ska läggas fokus på så kommer det att arbetas på följande sätt:

För småbarnen på Glädjen kommer fokus ligga på de allra mest grundläggande färdigheterna i språkutvecklingen. Att utveckla förmågan att bilda språkljud, träna begreppsuppfattning och innebörden i ord, att utveckla förmågan att göra sig förstådd och förstå andra, att utöka ordförrådet, samt att ge barn med annat modersmål än svenska en positiv bild av att ha ett annat språk hemma. Man ska också synliggöra skriftspråket.

Metoder för att arbeta mot dessa mål blir att personalen i högre utsträckning sätter ord på saker, på händelser etc. Språkstimulerande aktiviteter på samlingarna som sånger, ramsor, reflektioner kring dokumentationer osv.  En lässtund för alla införs varje dag före mellanmål. Vi lär oss en sång eller en hälsningsfras på olika språk inför det gemensamma luciafirandet. Skriftspråket kommer att synliggöras bl a genom att barnen varje termin får prova att skriva sitt namn.

På avdelningen Hoppet ska barnens ges tid: tid att tala, berätta, beskriva, argumentera osv. Man kommer att arbeta med språkljud och bilder: hur låter ord, bokstäver? Det blir rim och ramsor. På samlingarna ska man arbeta med alfabetet och bokstäver på olika sätt, bl a på teckenspråk. Med bilder kan språkljud förstärkas. Det handlar också om att arbeta skolförberedande för de äldsta barnen.

Barnen på Hoppet erbjuds lek och rollspel i miljön, till exempel i det nya lekrummet, där affärsleken är ny för terminen. På lugna stunden får barnen möjlighet att återkoppla och reflektera.

 

Övriga förändringar

Kemikaliesaneringen som påbörjades förra året har vi gradvis genomfört. Leksaker har plockats bort och delvis bytts ut, målarfärger, lim mm i ateljéerna har fått en genomgång. I höst har även en inventering av köksutrustningen gällande plaster genomförts. Det kan finnas något ytterligare i huset av utrustning som skulle behövas bytas ut. Det ska ses över.

I köket är det främst mattallrikar som bör bytas ut, som har den högsta märkningen, en 7:a med PC och PBt plaster. Vi får ta ställning till när vi kan byta ut detta. Det är svårt att uppskatta vilken kostnad det skulle bli.

Utemiljön vill vi göra en satsning på. Vi har ställt förfrågan till Fastigheten, Umeå kommun angående att få ta bort den ena gungställningen och där kunna iordningsställa för annan lek. Vi har även påtalat behovet av att förbättra/ byta ut det staket som finns runt gungorna.Vi har inte fått svar ännu på vår förfrågan men de har varit här och tittat på utemiljön och ställt en del frågor. Vi vill se över möjligheten att köpa en lekstuga eller liknande som kan stå där, gärna en begagnad med tanke på det ekonomiska läget Krubban befinner sig. Kommunen hade inte någon avställd lekstuga att flytta hit.

 

 

Publicerat: 2014-03-21 Skriv ut