På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Arbetssätt

En verksamhet som ska vara rolig, trygg och lärorik.

Genom medvetna pedagogiska situationer lär vi oss:

skogspromenad

  • att arbeta tillsammans och ta hänsyn till varandra samt möta nya utmaningar och problem och lösa dem utifrån barnens förutsättningar.
  • att utveckla språket, iakttagelseförmågan och kunskapen om oss själva genom att prata om allt vi gör och ser.
  • att utmana barns tänkande genom att ställa reflekterande frågor och synliggöra matematiken, språk och naturvetenskap i vardagen.

Vi arbetar med olika material för att uttrycka oss genom våra sinnen.

Vi går ut varje dag för att stimulera barnens grovmotorik och hälsa. Naturen och skogen ser vi som en bra kunskapsmiljö, därför gör vi utflykter då vi upptäcker naturen och arbetar med de olika årstiderna på olika sätt.

Vår kristna profil gör att naturliga inslag i verksamheten är sånger med kristet budskap och att vi läser berättelser ur bibeln. Vi lägger stor tyngdpunkt på etik och empati, hur vi ska vara mot varandra. Vi arbetar även mer grundligt med de kristna högtiderna i den svenska traditionen, så som jul, påsk, allhelgonahelgen m.m

Läroplansmålen

"Jag kan! Jag vill! Jag vågar!"

Helhetstänkande

För att skapa trygghet och att varje barn ska känna sig välkommet möter vi och hälsar på alla barn när de kommer. Vi vill genom beröm och uppmuntran stärka det positiva i varje barn. Vi vill att varje barn ska känna att de blir sedda och kan komma till tals varje dag. Barnens självständighet och tilltron till sig själv övas genom att barnen får prova själv i olika rutiner och situationer. Jag kan, jag vill, jag vågar.  Vi jobbar aktivt med att anpassa miljön inne och ute efter barngruppens behov.

Hälsa och rörelse

Vi går ut varje dag för att stimulera barnens grovmotorik och hälsa. Genom samtal och att använda alla sinnen pratar vi om kost och vad som är bra för kroppen. Vi har skidtävling och springtävling som ett roligt inslag av gemenskap.

Naturvetenskap & Teknik

Naturen och skogen ser vi som en bra kunskapsmiljö, därför gör vi utflykter då vi upptäcker naturen och arbetar t.ex. med årstiderna på olika sätt. Vi vill synliggöra naturens kretslopp och öka medvetenheten om att vi måste ta hand om vår jord genom återvinning och prata, tänka kring hållbar utveckling. Pedagogerna ställer utmanande frågor kring problemlösning och olika naturvetenskapliga fenomen.

Det vi gör är att synliggöra naturvetenskapen och tekniken som finns runt omkring oss för barnen. Det är viktigt för oss att barnen får prova sin ide´, bygga, skapa och konstruera. Men även introducera ett reflekterande tankesätt. Utmana barnen att fundera kring varför och hur.

Språk

Vi vill ge ett naturligt utrymme för samtal i vardagens luncher, samling, påklädning, lek, m.m. Här kan pedagogerna hjälpa till att förstärka och nyansera begrepp och kommunikation hos det enskilda barnet. Barnet får möjlighet att pröva nya ord och göra dem till sina egna. Vi vill ge stort utrymme till att utforska och prova skriftspråket samt leka med ord på olika sätt.

Matematik

 Barnen ska erbjudas både i miljön, genom pedagoger och varandra, möjlighet att prova och använda olika sätt att mäta, så som talbegrepp, mängd, tid, former, riktning, antal och mängd. Pedagogerna ställer reflekterande frågor och uppmuntrar, förstärker när barnen använder matematiken praktiskt. Matematiken i vardagen ska synliggöras för varje barn. Matematiska begrepp, lägesord m.m. är en naturlig del i samlingarna.

Skapande

Vi arbetar med olika material och tekniker för att uttrycka oss genom våra sinnen. Det ska finnas utrymme att skapa fritt och materialet ska vara tillgängligt för barnen.

Social kompetens

 Genom att förstärka och lyfta fram våra olikheter vill vi skapa ett tryggt och öppet klimat. Vi vill vara tydliga i det gemensamma ansvar vi har för vår trivsel och vår miljö. Det är viktigt att barnen kan ställa upp och hjälpa varandra. Alla ska kunna känna sig fria att diskutera sina känslor, upplevelser och tankar.(se profilbilden)

Lek

Förskolans grund är att verksamheten ska vara rolig och genom leken som metod lär vi oss tillsammans. Barnens egna/fria lek ska ha stort utrymme under läsåret. Genom den fria leken gör barnet kunskapen till sin samt sätter ihop dem i ett sammanhang.

Samverkan

Vi pedagoger vill vara medupptäckare tillsammans med barnen. I samspel med barnen skapar vi vår miljö och det vi lär oss. Alla barn och föräldrar ska kunna komma till tals och visas respekt för sina tankar och åsikter. För oss är det viktigt att föräldrarna är nöjda med den verksamhet vi erbjuder. 

Vi erbjuder att vi vid överlämning på våren av 6-åringarna följa med barnet till sin nya skola samt vara ett stöd för den skola som vi överlämnar barnen till.

Vi besöker och får besök av representanter från Frälsningsarmén i Umeå varje termin.

Medbestämmande

Varje enskilt barn ska känna att de får komma till tals på olika sätt varje dag. Det är viktigt att de får komma med egna synpunkter och idéer kring deras arbete och dag på förskolan. Vi arbetar mycket med samtal med barnen där rutinsituationerna är ett verktyg. Genom pedagogisk dokumentation kan vi få syn på barnens lärande och skapa samtalsunderlag kring hur vi ska gå vidare samt lyfta tillbaka lärandet till barnen. 

Publicerat: 2014-03-21 Skriv ut