Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Om vår tro

Vad är Frälsningsarmén? Vad tror vi på? När grundades Frälsningsarmén och när startade vår verksamhet i Sverige? I hur många länder arbetar vi? Svaret på frågorna och många fler hittar du här. Svaren är uppdelade i kategorier för att du enkelt ska hitta dina svar.


Om Frälsningsarmén

Etiska frågor
Teologiska frågor
Andra frågor 
Frälsningsarméns lärosatser

Om Frälsningsarmén

Vad tror ni på?

Vi tror på att det bara finns en Gud och att det i gudomen finns tre personligheter, Jesus, Den helige Anden och Fadern.
Vi tror på att Gud skapat allting och att han fortfarande upprätthåller allt. Men vi tror att den nära relationen mellan Gud och människa förstördes när synden kom in i världen. Vi tror på att Jesus kom till jorden för att rädda alla människor. Vi tror att han dog på korset för våra synder och uppstod igen. Därför kan alla människor som vill och tror på Jesus få en nära relation till Gud igen.

Vad skiljer Frälsningsarmén från andra kristna kyrkor?

Frälsningsarméns kallelse är att förena vår kristna tro med ett stort socialt engagemang. Alla kristna kyrkor har mycket som förenar. Tron är i stort sett densamma, där allt utgår från vem Jesus är och vad han gjort genom sin död och uppståndelse. Vissa nyanser och uttryck kan skilja men kärnan är den samma. Frälsningsarmén utför inte dop eller nattvard vilket skiljer oss från våra kristna vänner.

Varför inte dop eller nattvard?

Vi tror inte att det behövs ritualer för att komma närmare Gud utan att vem som vill, när de vill, kan ta del av Guds närhet och upprättelse. Vi tror på Gud som är treening och som uppenbarar sig som Fadern, sonen Jesus och den helige Ande. Kärnan i att vara en kristen är att ha en personlig relation med Gud. Vi är inte emot sakramentala och symboliska handlingar. Vår kallelse är att i den kyrkliga mångfalden betona den personliga överlåtelsen, förbundet med Gud.

När Frälsningsarmén startade var kyrkorna väldigt upptagna med att utföra alla ceremonier på exakt rätt sätt vilket de som grundade rörelsen tyckte tog fokus från det som är viktigast – att lära känna Gud bättre och att hjälpa människor. I vår tid kvarstår olika tolkningar av och hur man praktiserar sakramenten och därför står Frälsningsarmén, som en internationell rörelse, kvar vid sin syn på det sakramentala livet.

Vi har inte bikt i Frälsningsarmén. Vi tror att alla kan få omedelbar förlåtelse i direkt och personlig kontakt med Gud. Däremot erbjuder vi själavårdande och stödjande samtal för den som vill och behöver. Det sker under tystnadsplikt.

Kan man konfirmera sig?

Man kan konfirmera sig i Frälsningsarmén. Konfirmera betyder att bekräfta. I Frälsningsarmén bekräftar man sin tro. Vi har läger för konfirmander där de lär sig mer om kristen tro, vad bibeln berättar och betydelsen av att ha en nära relation till Gud. Detta avslutas med en konfirmationshögtid där de som vill bekräftar sin tro, att de vill ha Jesus som Herre i sina liv.

Vilka högtider firar ni?

I Frälsningsarmén firar vi de högtider i Sverige som har förankring i Bibeln och kristen tro: jul, påsk och pingst, men även Alla helgons dag, Kristi himmelsfärd och Advent. Är det så att vi har många personer i vår verksamhet med andra traditioner, till exempel personer från andra länder, så vill vi såklart fira tillsammans med dem och ta del av deras traditioner när det kan kombineras.

Vad är Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med stort samhällsengagemang. Vi vill hjälpa dem som har det svårt i samhället. Vi tror att Gud ser till hela människan och att han vill upprätta oss andligt, psykiskt, fysiskt och socialt. Vi har kårer/församlingar där vi har verksamheter för alla åldrar. Vi har sociala institutioner med missbruksvård, härbärgen, hem för ungdomar, ensamkommande flyktingbarn, ensamma föräldrar med mera.

När grundades Frälsningsarmén? Var kommer ordet armé ifrån?

Frälsningsarmén grundades av William och Catherine Booth 1865 i Londons slumkvarter för att de fattiga och marginaliserade skulle höra om Guds kärlek. De såg behoven av både soppa, tvål och frälsning. Frälsningsarmén vill bekämpa sociala orättvisor och fattigdom. Vi är med i kriget mot ondskan på det sätt som Jesus vann seger - med kärlek som vapen. Därför kallar vi oss en Frälsnings-armé och använder vissa militära termer.

Hur kom Frälsningsarmén till Sverige?

Frälsningsarmén kom till Sverige 1882. En ung kvinna, Hanna Ouchterlony, hörde Bramwell Booth predika i Värnamo. Bramwell var son till Frälsningsarméns grundare William Booth. Hon blev så inspirerad att hon insisterade på att Frälsningsarmén skulle starta upp i Sverige. Hon snabbutbildades i London och kom sedan tillbaka som ledare för en grupp som startade Frälsningsarméns verksamhet. Det första mötet hölls på vid Östermalmstorg den 28 december 1882.

Varför bär ni uniformer?

En frälsningssoldat skriver under ett frivilligt förbund (en överenskommelse) med Gud. Det understryker tron på Jesus och en önskan om att ha en kristen livsstil. Som soldat kan du bära uniform som ett tydligt tecken på din övertygelse, det du tror på och de värderingar du står upp för. Uniformen gör oss synliga och underlättar för andra att ta kontakt.

Hur är Frälsningsarmén organiserad?

Frälsningsarmén består av olika lokala verksamheter. Det kan vara en församling/kyrka (kår), ett socialt center eller institution. Alla dessa verksamheter har en ansvarig chef. All Frälsningsarméns verksamhet i Sverige samordnas via vårt högkvarter genom utveckling, planering, utvärdering och uppföljning av våra lokala verksamheter. Där finns ansvariga för respektive arbetsområde samt ett nationellt ledningsråd.

Frälsningsarmén finns i över 130 länder. Varje land är organiserat på ungefär samma sätt. Det övergripande ansvaret för Frälsningsarmén i hela världen har man på Internationella högkvarteret i London.

Var är Frälsningsarmén starkast?

Idag är Frälsningsarmén starkast i Afrika och vissa asiatiska länder om man ser till medlemstillväxten. Vårt arbete i USA är också väldigt utbrett och Frälsningsarméns hjälparbete där är viktigt för samhället.

Hur ser framtiden ut för Frälsningsarmén?

I Europa och västvärlden ser Frälsningsarmén en tillbakagång i medlemsantal likt många andra kyrkliga organisationer. Det finns också en större insikt i att religionen är viktig och har ett stort inflytande över både individer och samhällen. I Sverige innebär det att fler också är intresserade av våra kristna rötter och vi ser en positiv öppenhet och många som vill bli frälsningssoldater och medlemmar. Förändringarna i samhäller gör att verksamheter stängs, främst på landsbygden men vi öppnar också nytt för att tillgodose de behov som finns.

Vilken roll spelar Frälsningsarmén i samhället?

Varje individ som går från underläge och ensamhet till framtidshopp och gemenskap, får inte bara en personlig fördel utan bidrar till ett bättre samhälle.
Vi har många institutioner som erbjuder rehabilitering, hjälp och vård till dem som har det svårt. Det kan vara härbärgen, behandlingshem för missbrukare, stödboende för unga, hjälpcenter för familjer, hem för människohandelsoffer, skola med mera. Vi har också öppna sociala verksamheter och vi har möjlighet att ge ekonomiska bidrag utöver socialbidrag.

 

Etiska frågor

 

Människosyn

Vi tror att Gud har skapat människan till sin avbild, med en odödlig själ och en fri vilja. Varje människas lika och eviga värde är givet av Gud och hon har en särställning i skapelsen med ansvar inför honom. Människan är avsedd att leva i gemenskap med Gud, men eftersom hon vänt sig bort från honom behöver hon bli försonad och frälst genom tro på Jesus Kristus.

Etnisk och kulturell mångfald

Vi tror att Gud har skapat alla människor. Därför bejakar vi etnisk och kulturell mångfald och motsätter oss diskriminering och förtryck.

Äktenskap

Vi bejakar en vedertagen kristen norm för äktenskapet: ett frivilligt löfte om livslång kärlek och trohet mellan en man och en kvinna, bekräftat i en av samhället godkänd ceremoni. Vi motsätter oss inte varje individs rätt att själv välja en laglig form för samlevnad med andra.

Familjen

Vi bejakar familjen, som en möjlighet Gud gett för att ge skydd, fostran, stöd och utveckling åt varje människa.

Sexualitet

Vi tror att människans sexualitet är en gåva från Gud. Den är ett uttryck för en bredare och djupare gemenskap än enbart den fysiska. Vi tror att Guds tanke med sexualiteten är att den utlevs kärleksfullt och ömsesidigt mellan man och kvinna inom äktenskapet och vidare att den ska präglas av samförstånd och frivillighet. 

Livets början och slut

Vi anser att människans liv börjar vid befruktningen och är ovärderligt ända till dess döden inträtt. Vi vill värna om livet och så långt det är möjligt undvika att det avbryts genom aktiv handling.

Alkohol och droger

Vi anser att allt användande av alkohol, tobak och andra droger utgör ett allvarligt hot mot såväl samhällets som individens välbefinnande. Att helt avstå från bruket av dessa, anser vi utgör det effektivaste sättet att förebygga missbruk och beroende samt förhindra fysisk, psykisk, social och andlig misär.

 

Teologiska frågor

 

Teodicéproblemet – Varför tillåter Gud onda saker att hända i världen?

Frågan om varför Gud tillåter onda saker att hända i världen har funnits i alla tider. Ett enkelt sätt att förklara detta är att peka på att Gud gav människan en fri vilja och människan har valt att göra onda saker. Vi människor har begränsad tillgång och förståelse för Guds plan och kan inte förklara allt som sker. Som kristen väljer man att lita på Gud och därmed bidra till att det goda kan ske.

Livet och döden

Livet är en gåva från Gud till varje människa. Vi är också skapade till gemenskap med varandra och med Gud för att klara av livet. Bibeln har många texter om att den som tror på Gud får leva i evighet med honom.

Himmel och helvete

Bibeln talar om att det finns verkligheter som inget öga sett men som vi förstår när vi tror. Himmel och helvete är sådana. Tydligast framgår det i Jesus bildspråk, liknelser. Han talar om att himmelriket redan delvis är synligt på jorden genom att han själv finns här. Men den bestående evigheten, himlen blir verklig först efter döden. På ett liknande sätt kan människor erfara helvetets mörker och ondska redan på jorden. I Jesus bildspråk är det gråt och mörker efter döden för den som följt den Onde här i livet. Det mest synliga tecknet på ett evigt liv är att Jesus själv uppstod från döden. Därför får den som tar emot honom del av det eviga, goda livet.

Bibelsyn

Vi tror att Gamla och Nya Testaments skrifter är givna av Gud som har inspirerat människor till att skriva bibeln och att man i bibeln hittar vägledningen för tro och för hur människan ska leva sitt liv.

Livets mål och mening?

Det som upplevs meningsfullt i livet kan variera och vara många olika saker, även för kristna. För en kristen finns dock livets mening djupare än det som vi erfar med våra känslor. Vi människor är skapade av Gud och den djupaste meningen är därför att återupprätta gemenskapen med honom, veta att man är älskad och få dela evigheten i hans underbara närhet.

Hur ser ni på skapelsen och skapelseberättelsen?

Vi tror att Gud är alltings skapare och upprätthållare. I bibeln står det att Gud skapat allt. "I begynnelsen skapade Gud..." Gud är evig och fanns före allt. Han är utan början och utan slut. Universum skapades utifrån hans vilja och avsikt. "Gud sade ... och det blev så" står det i bibeln. Universum är inte ett resultat av slumpen utan ett resultat av Guds tanke och vilja. Men vi skiljer mellan Gud och hans skapelse, det finns en skillnad mellan den materiella världen och Gud. Gud finns närvarande överallt med allt är inte Gud. Gud fortsätter sitt skapande och förändrar och utvecklar sitt universum till den fulländning som det är tänkt att vara. Guds delaktighet i allt han har skapat innebär inte ett kontrollerande inflytande. Istället vill han ha en relation till sin skapelse.

Gick skapelseberättelsen till som det står i bibeln?

Ingen människa var närvarande när universum skapades så allt vi vet bygger på teorier. Vetenskapliga teorier är inte alltid överens och människor med biblisk tro kan göra olika tolkningar. Kristen tro sätter främst att både skapelsen och Guds väsen är större och mer komplex än mänskliga sinnen kan förstå.

Gud har gett skapelsen och i synnerhet oss en mening och i centrum av det som har varit och det som kommer står Jesus och hans uppdrag.

Vem skapade Gud?

Gud är evig och utan början eller slut. Han har alltid funnits och det mest intressanta är att han har skapat dig och mig och att han vill att vi ska lära känna honom till en personlig relation.

Fria viljan

Den fria viljan är central i Frälsningsarméns teologi (tro). Varje människa är fri att välja att tro på Jesus. Det kan man läsa i vår sjätte lärosats. "Vi tror att Herren Jesus Kristus genom sitt lidande och sin död har försonat hela världen med Gud så att vem som vill kan bli frälst."
Läs mer om Frälsningsarméns lärosatser här >>

Andra inriktningar inom kristendomen

Alla kristna är förenade i sin tro på treenig Gud. Kyrkohistorien ger en bakgrund till att det idag finns olika uttrycksformer och tolkningar av bibelordet. Frälsningsarmén är med i det ekumeniska samarbetet i Sverige.

 

Andra frågor

 

Frälsningsarméns musik

Sången och musiken används för att nå människor med budskapet om frälsning och förvandling. Eftersom vi har utvecklat en rik musikalisk tradition har många som haft ett musikintresse känt sig hemma på Frälsningsarmén och vidareutvecklat musiken inom rörelsen.

Frälsningsarméns logotyp

Den röda skölden är Frälsningsarméns logotyp och den finns med i all vår kommunikation.

Frälsningsarméns emblem

Emblemet finns ofta i våra gudstjänstlokaler. Det innehåller flera kristna symboler. Sammanfattningsvis symboliserar emblemet det kristna livet, frälsning och vårt hopp om ett evigt liv tillsammans med Gud.

Varför står det blod och eld på ert emblem?

Blod och eld är Frälsningsarméns motto. Det är två orden är viktiga symboler för vår kristna tro.

Blod syftar till Jesus blod, att han gav sitt liv och betalade priset för all mänsklig synd. Därför kan varje människa som tror på Jesus få en nära relation till Gud. I Gamla Testamentet används blod som en viktig del i judarnas offer i Templet.

Eld syftar på den helige Ande. Innan Jesus hade återvänt till Gud i himlen sa han att människorna inte skulle vara ensamma trots att han inte var med dem fysiskt längre. Jesus lovade att de som tror på honom skulle få en hjälpare, den Helige Anden. En av bilderna för Anden är eld.

Olika typer av medlemskap

Vi har olika typer av medlemskap. Den som vill vara med i Frälsningsarmén får själv välja hur de vill vara med och hur de vill engagera sig. Som medlem tror du på Jesus Kristus och försöker följa honom. Du deltar i gudstjänster och bidrar i övrigt till att förverkliga Frälsningsarméns uppdrag genom att använda de gåvor som Gud lagt ner i dig. Om du väljer att bli frälsningssoldat bestämmer du dig för att leva aktivt för och med Jesus, att tjäna Gud och sträva efter att överlåta hela ditt liv till honom. Du kan läsa mer om medlemskap i Frälsningsarmén här >>

Hur blir man medlem?

Vanligtvis är det så att man börjar delta i vår verksamhet och känner sig hemma i vårt sammanhang. När man kommer till en personlig tro på Gud kan fösta steget vara att bli medlem. Frälsningssoldat blir den som vill vara lärjunge (efterföljare) till Jesus och som tydliggör det i en livsstil där man avstår att dricka alkohol, spela om pengar, titta på porr och annat som kan leda till skadligt beroende.

Varför finns det olika ranger?

Varje kyrka och organisation har en struktur med olika benämningar på olika funktioner. Att vara soldat är ett frivilligt uppdrag. Om man väljer att bli officer i Frälsningsarmén (präst/pastor) så invigs, ordineras man till sin tjänst. Det innebär också en anställning i samfundet. Som officer har man en titel med olika grader, till exempel kapten eller major. Dessa får man utifrån det antal år man har gjort tjänst som frälsningsofficer. Kommendör kallas den som är ansvarigt för arbetet i ett land. General kallas Frälsningsarméns ledare i världen.

Frälsningsarméns lokal

I själva lokalen så kan det se väldigt olika ut från plats till plats. Men det finns några kännetecken som alla är typiska för Frälsningsarmén. Det är en böneplats (ungefär som en altarring) som vi kallar botbänk där man kan be till Gud. Frälsningsarméns fana finns alltid på plats samt oftast en enkel talarstol. Dessa attribut finns oavsett land och kultur.

Gudstjänst på Frälsningsarmén

En gudstjänst på Frälsningsarmén kan se olika ut på olika platser. De som är med i församlingen påverkar utformningen utifrån vad de kan och hur de vill ha det. Men gudstjänsten innehåller nästan alltid musik, läsning ur bibeln, bön samt predikan som förklarar hur Gud, genom bibelns texter är aktuell i våra liv.

Hur är prästens/kårledarens roll i församlingarna?

Det är ett stort uppdrag att vara kårledare i Frälsningsarmén. Man är huvudansvarig för att verksamheten ska fungera praktiskt i allt ifrån personal, att lokalerna är hela och rena till att ekonomin går ihop etc. Viktiga delar är också Frälsningsarméns öppna sociala arbete för att hjälpa dem som behöver både akut och långsiktig hjälp samt organisera så att det andliga arbetet fungerar som till exempel bibelundervisning, predikan etc. Till sin hjälp har man soldater, medlemmar, volontärer och ibland anställda med olika uppdrag.

Har ni några krav på de som vill gå med i kyrkan?

Alla som vill får delta i Frälsningsarméns verksamheter. Om man vill vara medlem så ska man tro på Jesus.

Hur ser ni på naturen och människans ansvar med tanke på miljöförstöring och hotet om global uppvärmning?

Gud har gett människan i uppdrag att förvalta skapelsen. Miljöförstöring är ofta resultatet av ett kortsiktigt tänkande med motivet att få ut mesta möjliga vinst till företag. Dessutom leder det till att människor och djur skadas. Därför har människan ansvar för att på både individuell och internationell nivå göra sitt bästa för att visa omtanke om sin medmänniska och dess livsmiljö.

Hur ser ni på alkohol och tobak?

Vi tror att hela människan är en Guds skapelse och för oss är det viktigt att avstå från medel som bryter ner kroppen och gör oss till slavar under ett beroende. Därför vill vi gärna avstå bland annat alkohol och tobak.

Hur ser ni på healing, tungotal och handpåläggning?

Det är Gud som helar. Som människor kan vi bara ödmjukt be om underverk. När helande uteblir är det inte något tecken på mänsklig brist eller synd. Vi tror att Guds kärlek är oföränderlig antingen vi är friska eller sjuka. Vi tar avstånd från healingformer som utgår ifrån andra religioner eller sker i någon människas kraft och inte utifrån Jesus.

Vad tycker ni om att missionera?

Vi tror att det är Guds vilja att alla ska få möjligheten att höra om att Gud är en Far i himlen som älskar dem. Därför är vi angelägna om att berätta om vem Jesus Kristus är och vad det innebär att tro på honom.

Hur finansieras Frälsningsarmén?

Varje kristen gemenskap består av människor som frivilligt är med och därmed är det en glädje att ge ekonomiska gåvor till sin församling efter förmåga. Många som inte själva är medlemmar eller deltar i våra verksamheter vill vara delaktiga genom att ge bidrag. De gåvorna går oftast till det sociala arbetet. Från Högkvarteret bedrivs också en organiserad insamlingsverksamhet där man annonserar och informerar om vad vi gör så att allmänheten kan skicka pengar till ett 90-konto. En del personer testamenterar gåvor till Frälsningsarmén. Sociala institutioner får ofta en stor del av sin finansiering genom kommuner eller landsting eftersom de säljer vårdplatser.

Finns det något för unga människor i Frälsningsarmén?

Det finns många olika sammanhang för barn- och ungdomar. Det kan vara scoutgrupper, tonårssamlingar, fotboll, konfirmationsgrupp, lära sig spela och göra det med andra, åka på sommarkollo eller annat. Det lokala utbudet kan variera så kontakta gärna en kår/församling nära dig och fråga.

Skriv ut