Connect

I vårt arbete med att stödja föräldrar har vi sett att Connect på ett bra sätt får föräldrar att själva pröva och ta ansvar för vad som fungerar bäst i deras familj. Därför är det ett stödprogram som vi vill erbjuda till alla vuxna som behöver utveckla sitt föräldraskap.

Vad är connect?

Connect är ett stödprogram för föräldrar som har barn i åldern 8–18 med fokus på anknytning och att hitta en kompass i vardagen. Alla familjer är olika och det finns ingen färdig mall för att vara en ”perfekt familj”. Connects upplägg hjälper föräldrar att bli medvetna om vad de behöver för att bli och vara den förälder de vill vara till sina barn.

Föräldrarna kommer se rollspel och kommer göra olika reflektionsövningar som ska hjälpa de ta ett steg tillbaka från känslomässiga reaktioner på sina barns problembeteenden för att kunna sätta sig i barns behov och känslor och tankar.

Programmet består av nio enskilda eller gruppträffar.

Connect riktar sig till föräldrar och andra som har omvårdnad av placerade barn i syfte att utveckla förståelse och nya förmågor i relation till barnet. Programmet är utvecklat av psykologen Marlene Moretti, forskare vid Simon Fraser University i Kanada, och hennes medarbetare.

Vad är syftet med connect? 

Syftet med programmet Connect är att:

 • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 • stärka föräldrar, familjehemsföräldrar och behandlingspersonal i sin roll
 • få strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling.

Connect är ett anknytningsbaserat program som riktar sig till föräldrar och andra omsorgsgivare för att de ska utveckla förståelse och nya förmågor i relation till barnet.

Programmet är strukturerat och utgår från nio nyckel principer om anknytning. Det fokuserar på att stärka dels grundkomponenterna i en trygg anknytning, dels föräldrars och omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet.

De nio principerna är:

 • Allt beteende betyder något.
 • Anknytningen är livslång.
 • Konflikt är en del av anknytningen.
 • Självständighet inkluderar närhet.
 • Empati är anknytningens hjärtslag.
 • Balans mellan egna och andras behov.
 • Förändring – att förstå den och vad den kräver.
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten.
 • Två steg fram och ett tillbaka.